Przetargi.pl
odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204162 w. 15 , fax. 818 203 573
 • Data zamieszczenia: 2021-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  Młodzieżowa 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204162 w. 15, fax. 818 203 573
  REGON: 43102014400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne 2) Odpady zebrane selektywnie: a) Papier b) Szkło c) Tworzywa sztuczne i metale d) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 3) Przeterminowane leki 4) Odpady wielkogabarytowe (w tym meble i miski ustępowe) i zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte opony. 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami lub w sposób, który nie dopuści do zmieszania poszczególnych frakcji odpadów. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) Zmieszane odpady komunalne: a) w zabudowie zagrodowej – jeden raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu; b) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu; c) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu z tym, że w okresie od kwietnia do października trzy razy w tygodniu; 2) Odpady zebrane selektywnie – oddzielnie papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne: a) w zabudowie zagrodowej - jeden raz w miesiącu; b) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu; c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu; 3) Odpady zebrane selektywnie – odpady ulegające biodegradacji: a) w zabudowie zagrodowej - jeden raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu; b) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu; c) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu z tym, że w okresie od kwietnia do października trzy razy w tygodniu; 4) Przeterminowane leki - jeden raz w miesiącu z 4 aptek z terenu Miasta Poniatowa 5) Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte opony a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - dwa razy w roku b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu; 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach, z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 20.00, 6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4 7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. 8. Na terenie gminy Poniatowa, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, zamieszkuje 11 700 mieszkańców, w tym 6026 osób w zabudowie wielorodzinnej. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w następujących pojemnikach: 1) dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: pojemniki o pojemności 120 l do zbierania odpadów zmieszanych (zapewni Zamawiający) i przezroczyste worki z folii LDPE do zbierania odpadów w sposób selektywny (zapewni Wykonawca); 2) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Poniatowa pojemniki o pojemności 1100 l stanowiące własność Zamawiającego: a) do zbiórki odpadów zmieszanych - pojemnik w kolorze szarym, b) do zbiórki odpadów metali i tworzyw sztucznych – pojemnik w kolorze żółtym, c) do zbiórki odpadów ze szkła – pojemnik w kolorze zielonym, d) do zbiórki odpadów papieru i tektury – pojemnik w kolorze niebieskim, e) do zbiórki odpadów biodegradowalnych – pojemnik w kolorze brązowym. 10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu sanitarnego i technicznego pojemników stanowiących własność Zamawiającego o pojemności 1100 l : 1) Wykonawca odpowiada za mechaniczne uszkodzenia pojemników spowodowane przy opróżnianiu i transporcie. 2) Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojemników 2 razy w trakcie trwania umowy: sierpień i październik 2021r. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania dezynfekcji pojemników min 2 razy w trakcie trwania umowy: w okresie występowania wysokich temperatur oraz na wezwanie Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w przeźroczyste worki 120 l z folii LDPE, z napisem "GMINA PONIATOWA" w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu: 1) worek przeźroczysty koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. 2) worek przeźroczysty koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. 3) worek przeźroczysty koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 4) worek przezroczysty koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Każde gospodarstwo deklarujące zbiórkę odpadów w sposób selektywny winno być wyposażone w min. 4 worki – po jednym na poszczególny rodzaj odpadów. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędne worki w dniu odbioru odpadów. 12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w czterech aptekach na terenie Miasta Poniatowa. Odbiór jeden raz w miesiącu. 13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować jesienią 2021 r., zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon, mebli, misek ustępowych itp.) z terenu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Na terenie zabudowy wielorodzinnej zbiórka organizowana będzie jeden raz w miesiącu. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy i wpisane do harmonogramu. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację wskazaną przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania półrocznego, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 16. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Poniatowa. Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem. 17. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15, Burmistrz Poniatowej może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 18. Wykonawca zainstaluje i uruchomi, w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowanie pozwalające na bieżący odczyt systemu monitoringu w który wyposażone są samochody odbierające odpady. 19. Odpady zmieszane i odpady zielone komunalne zebrane z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach