Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka

Gmina Lubawka ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, Pl. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 516 321 619 , fax. 75 741 12 62
 • Data zamieszczenia: 2019-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawka
  Pl. Wolności 1
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 516 321 619, fax. 75 741 12 62
  REGON: 23082133900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawka.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 8 miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na: 1) odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej; 2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 3) utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w którym odbierane będą odpady komunalne przekazywane przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 4 grudnia 2019 roku do godziny 9.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 11 lit. c niniejszej SIWZ) wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy z Zamawiającym, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach