Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn

Gmina Siekierczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 59-818 Siekierczyn, Siekierczyn
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 221 778 , fax. 757 221 750
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siekierczyn
  Siekierczyn 271
  59-818 Siekierczyn, woj. dolnośląskie
  tel. 757 221 778, fax. 757 221 750
  REGON: 23082156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.siekierczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest 1. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i posortowniczych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1 oraz zagospodarowanie tych odpadów. 2. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siekierczynie nr 186E i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r . poz. 1454 ze zm.), zapisami Uchwały Nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016-2022 r., zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 3. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych oraz utrzymanie tych pojemników w należytym stanie sanitarno – technicznym. 4. Wyposażenie wskazanych nieruchomości zamieszkałych w stojaki potrójne z workami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, takich jak: papier i tektura, szkło, metale i tworzyw sztucznych oraz w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji i utrzymanie tych pojemników w należytym stanie sanitarno – technicznym. 5. Wyposażenie dwóch nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (Zaręba, ul. Parkowa nr 3 i 5) w jeden zbiorczy zestaw 3 pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, metali i tworzywa sztucznego oraz utrzymanie tego zestawu w należytym stanie sanitarno – technicznym. 6. Wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w urządzenia do selektywnego zbierania wskazanych odpadów komunalnych. Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji oraz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru kilku frakcji odpadów selektywnie zebranych (metale i tworzywa sztuczne , papier, szkło) przy zastosowaniu pojazdów wyposażonych w przegrody zabezpieczające przed przemieszczeniem się poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. B. Podstawowe dane dotyczące Gminy Siekierczyn 1. Na terenie Gminy Siekierczyn znajduje się 7 sołectw, tj. Nowa Karczma, Rudzica, Siekierczyn Dolny, Siekierczyn Górny, Wesołówka z kolonią Pisaczów, Wyręba, Zaręba z kolonią Ponikowo. 2. Powierzchnia Gminy Siekierczyn wynosi 49,6 km2. 3. Szacunkowa liczba mieszkańców Gminy Siekierczyn, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych na dzień sporządzenia SIWZ wynosi ok. 3830 osób. 4. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których winny być odbierane odpady komunalne wynosi 1036, w tym: 28 w Nowej Karczmie, 118 w Rudzicy, 420 w Siekierczynie, 64 w Wesołówce, 17 w Pisaczowie, 53 w Wyrębie i 336 łącznie w Zarębie i w Ponikowie. 5. Szacuje się, że z ogólnej liczby 1036 nieruchomości, z których winny być odbierane odpady komunalne około 832 przypada na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i około 204 w zabudowie wielorodzinnej. 6. Około 1% nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych jest na terenach z utrudnionym dojazdem do nieruchomości. 7. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych, wykaz nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne, informację o sposobie zbierania i pozbywania się odpadów przez właścicieli poszczególnych nieruchomości (segregacja/bez segregacji) oraz informację dot. ilości, rodzaju i pojemności pojemników, w które należy wyposażyć daną nieruchomość. Wykaz w trakcie realizacji usługi będzie podlegał aktualizacji przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien dokonać we własnym zakresie wizji lokalnej na terenie gminy w celu zapoznania się z jej specyfiką, strukturą, typami zabudowy. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Siekierczyn – pokój nr 15 (u Skarbnika Gminy) lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie prowadzonego przez siebie rejestru na dzień otwarcia ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: • posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.) w związku z art. 233 ustawy o odpadach posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.) • posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z treścią art. 49 ustawy o odpadach w związku z art. 233 ustawy o odpadach • posiada wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne – zgodnie z treścią art. 33 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach