Przetargi.pl
"Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów”.

Gmina Mściwojów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-407 Mściwojów, Mściwojów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8728522 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mściwojów
  Mściwojów 43
  59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8728522 w. 22
  REGON: 39064741700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów oraz wyposażenie, przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usług w powyższym zakresie, wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz gniazd w nowe lub używane (w dobrym stanie technicznym) pojemniki na odpady oraz worki ”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi związanej z odbiorem zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Mściwojów oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, stanowiącej część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce. Szacunkowy zakres zamówienia w okresie trwania umowy obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Mściwojów polegającej na sukcesywnym odbiorze zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób, odbiór z punktów gniazdowych odpadów zgromadzonych w pojemnikach na szkło, papier i „bio”, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki w systemie akcyjnym (odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego bezpośrednio od mieszkańców, poprzez odbiór wystawionych odpadów przed posesją)-min. 5 razy w ciągu trwania umowy, a także transport w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31.12.2021 r., w następujących szacunkowych ilościach : a) Zmieszane odpady komunalne: ok. 2 601 Mg/32 miesiące, b) Szkło: ok. 178 Mg/32 miesiące, c) Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe: ok. 255 Mg/32 miesiące, d) Papier: ok. 30 Mg/32 miesiące, e) „BIO”: ok. 2 Mg/32miesiące, f) Odpady wielkogabarytowe: ok. 46 Mg/32 miesiące, g) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: ok. 16 Mg/32 miesiące. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, w następujący sposób: 1) odpadów zmieszanych (niesegregowanych) – co dwa tygodnie 2) odpadów zbieranych selektywnie: a) szkło – jeden raz w miesiącu – z miejsc ogólnodostępnych b) metale i tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu-od właścicieli/użytkowników nieruchomości c) papier– nie rzadziej niż raz w miesiącu – jeden raz w miesiącu - od właścicieli/użytkowników nieruchomości oraz z miejsc ogólnodostępnych d) „bio”- nie rzadziej niż raz w miesiącu- z miejsc ogólnodostępnych e)odpady wielkogabarytowe - w systemie akcyjnym min. 5 razy w ciągu trwania umowy f) zużyty sprzętu elektroniczny i elektryczny - w systemie akcyjnym min. 5 razy w ciągu trwania umowy Pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na metale i tworzywa sztuczne oraz worki na odpady segregowane Wykonawca rozdysponuje wśród właścicieli bądź wśród zarządców nieruchomości. Worki na odpady segregowane: kolor niebieski (papier) wg przekazanego wykazu właścicieli, którzy zadeklarowali selektywne gromadzenie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdemu właścicielowi nieruchomości kompletu pojemników i worków bez dodatkowej opłaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy nr: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001, z dopiskiem wadium „Odbiór odpadów z terenu Gminy Mściwojów” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Mściwojów. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres. 6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 17.04.2019 r. do godz. 11:00. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 17.04.2019 r. do godz. 11:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówieni, zgodnie z ustawą o odpadach b) posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. b) Dowód wniesienia wadium. c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach