Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

Gmina Męcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-424 Męcinka, Męcinka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8713440, , fax. 76 8713452
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Męcinka
  Męcinka 11
  59-424 Męcinka, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8713440, , fax. 76 8713452
  REGON: 39064740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i transportu z podziałem na poszczególne frakcje wynosi: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 300 Mg/12 miesięcy, b) odpady gromadzone selektywnie : - tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – 70 Mg/12 miesięcy, - szkło kolorowe i bezbarwne – 85 Mg/12 miesięcy, - papier – 20 Mg/12 miesięcy, - bioodpady – 30 Mg/12 miesięcy, c) odpady wielkogabarytowe – 20 Mg/12 miesięcy, d zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – 5 Mg/12 miesięcy. 3.1.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie gminy Męcinka, polegającej na sukcesywnym odbiorze z lokalizacji wskazanych przez zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób oraz transport, w czasie 12 miesięcy, w następujących ilościach : a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 300 Mg, b) odpady gromadzone selektywnie : - tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – 70 Mg, - szkło kolorowe i bezbarwne – 85 Mg, - papier – 20 Mg, - bioodpady – 30 Mg, c) odpady wielkogabarytowe – 20 Mg, d zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – 5 Mg. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przez Wykonawcę pojemników na odpady zmieszane i pojemników/worków na odpady segregowane oraz rozdysponowanie ich pośród właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów do Stacji Przeładunkowej – Jawor ul. Słowackiego 32. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach