Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Masłów

Urząd Gminy Masłów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-001 Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 311 00 60 , fax. 41 311 00 61
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Masłów
  Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
  26-001 Masłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 311 00 60, fax. 41 311 00 61
  REGON: 29101030000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.maslow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Masłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; Zadanie 1: „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Masłów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku” 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport do miejsca zagospodarowania wskazanego w przedmiocie zamówienia odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie gminy Masłów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie. 2) Wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie; 4) Dane dotyczące Gminy Masłów istotne z punktu widzenia zamówienia: a) Łączna liczba mieszkańców 10974 (stan na dzień 30.04.2020) b) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne wraz z zapotrzebowaniem na pojemniki sporządzona na podstawie deklaracji (stan na dzień 30.04.2020) przedstawiona jest w Zestawieniu nr 1 do SOPZ W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5%. c) Gmina Masłów liczy 12 sołectw: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Dolina Marczakowa, Domaszowice, Masłów Drugi, Masłów Pierwszy, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria, Wiśniówka, Wola Kopcowa d) Ilość odpadów komunalnych odebranych w latach 2018, 2019 z terenu gminy Masłów stanowi Zestawienie Nr 2 do SOPZ. 5) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6) System odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 7) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Masłów. Odbiorem zostaną objęte następujące rodzaje odpadów: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne b) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury c) Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe ( w tym opakowania z metali). d) Szkło, opakowania ze szkła e) Odpady ulegające biodegradacji f) Odpady zielone g) Odpady wielkogabarytowe h) Zużyte akumulatory i baterie i) Popiół j) Przeterminowane leki 8) Adres instalacji komunalnej, do których będą przekazywane odpady komunalne z bezpośredniej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych i odpadów wielkogabarytowych: • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku, adres: ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik (dalej ZUO Promnik) • Za zagospodarowanie tych odpadów koszty pokrywa Zamawiający i nie należy tych kosztów uwzględniać w cenie oferty. 9) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowi załącznik nr 1a do SIWZ oraz zestawienie nr 1, 2 i 3 do SOPZ. Zadanie 2: Świadczenie usług polegających na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych. 1) Wyposażenie nieruchomości w pojemnik o pojemności 110 L przy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Mąchocice Kapitulne 37A oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów z częstotliwością opróżniania dwa razy w miesiącu. 2) Wyposażenie nieruchomości w kontener o pojemności 1100 L przy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Mąchocice Kapitulne 37A oraz wywóz i unieszkodliwienie popiołu z częstotliwością opróżniania na zgłoszenie telefoniczne. 3) Wyposażenie nieruchomości w pojemnik o pojemności 110 L przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 56 oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów z częstotliwością opróżniania dwa razy w miesiącu. 4) Wyposażenie nieruchomości w kontener o pojemności 1100 L przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 56 oraz wywóz i unieszkodliwienie popiołu z częstotliwością opróżniania na zgłoszenie telefoniczne. 5) Wyposażenie nieruchomości w pojemnik o pojemności 110 L przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Ks. Józefa Marszałka 30 oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów z częstotliwością opróżniania dwa razy w miesiącu. 6) Wyposażenie nieruchomości w kontener o pojemności 7 m3 przy Urzędzie Gminy Masłów ul. Spokojna 2 oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z częstotliwością opróżniania na zgłoszenie telefoniczne. 7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowi załącznik nr 1b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Zadanie 1: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy zł 00/100 ) Zadanie 1: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc zł 00/100 ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla Zadania 1 oraz 2 Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie na podstawie którego zamawiający uzna że wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. 3 SIWZ ; - zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1393 z późn. zm.), -posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójtów Gmin objętych zamówieniem jako organu właściwego, -posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.). Uwaga: Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. 3.1.1 wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach