Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, Opoczyńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(44)7577055 , fax. +48(44)7577057
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. +48(44)7577055, fax. +48(44)7577057
  REGON: 59064784200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów”. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów. 3. Powierzchnia gminy: 141,00 km2. 4. Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz szacowanej liczby gospodarstw domowych wg stanu na dzień 21.05.2019 r.:  liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 5 970 osób.  liczba gospodarstw domowych, według stanu na dzień 21.05.2019 r.: 1 602 szt. 5. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest wykaz zawierający następujące dane: a) miejscowość – ogólna liczba mieszkańców; b) liczba gospodarstw domowych danej miejscowości; c) liczba gospodarstw domowych w poszczególnym przedziale; Wykaz załączony jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem, o którym mowa w pkt 7 będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna, chyba, że liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów, określona w pkt 6, ulegnie zmianie, co najmniej o 5 %. 6. Ilości odpadów zebranych w 2018 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady: Lp. kod odpadu Ilość Mg 1 150101 36,460 2 150102 19,620 3 150107 53,340 4 160103 1,880 5 200201 7,660 6 200301 663,500 7 200307 15,380 Razem 797,840 Wskazane ilości odebranych w 2018 r. odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. 7. Ilość umów na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień 31.05.2019 r. wynosiła 1 602 szt. 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 1) z zamieszkałych posesji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:  szkło,  metale i tworzywa sztuczne,  papier,  odpady ulegające biodegradacji. 2) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 – wykaz punktów: a) Żarnów ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21a, 26-330 Żarnów – przy aptece, b) Żarnów ul. Wolności 4, 26-330 Żarnów – przy ośrodku zdrowia, 3) Zużyte baterie i akumulatory - baterie o kodzie 20 01 34 z następujących punktów: a) Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie ul. Przedborska 10, 26-330 Żarnów b) Szkoła Podstawowa w Klewie, Klew 38, 26-330 Żarnów 9. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 1) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania wywozu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być zrealizowany raz w roku w okresie wrzesień/październik. 2) Szczegółowy termin zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną. 3) Zbiórka polega na:  załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą,  zagospodarowaniu odebranych odpadów,  posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 4) Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 10. Obowiązek zapewnienia pojemników 1) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady przystosowanych do opróżniania mechanicznego o pojemnościach i właściwościach określonych w: - uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – załącznik Nr 10, 10a do SIWZ oraz uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów – załącznik Nr 9, 9a do SIWZ. Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej – w przedziałach: a. gospodarstwa domowe 1-5 osobowe; b. gospodarstwa domowe 6-8 osobowe; c. gospodarstwa domowe powyżej 8 osobowych; 2) Pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom bezpłatnie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów, w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej. Wykaz nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 1 m-ca od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian. Dopuszcza się w miejsce dodatkowych pojemników dostawę dodatkowych worków – zgodnie z uchwałami Rady Gminy będącymi załącznikami do SIWZ. W przypadku większych potrzeb mieszkańców Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie worki 120 l z folii PE-HD na zmieszane odpady komunalne w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości. Pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane – kolor pojemnika i znajdujący się na nim napis wskazywać musi na rodzaj odpadów komunalnych. 3) W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy r. Wykonawca dostarczy pojemniki i przedłoży Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia). 4) Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach. 5) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 11. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 1) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żarnów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym, lub przesunie się o jeden dzień. Obowiązki Wykonawcy opisane zostały w §7 projektu umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogram wywozu odpadów w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 4) Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 5) Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 6) Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub z miejsc, do których zapewniony jest swobodny dojazd. 7) W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości. 12. Kontrola obowiązku segregowania odpadów. 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane. 3) W takim przypadku wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów. 4) O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1) Raportu na koniec II kwartału 2019 r. o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. 2) Raport potwierdzający ilość i rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych 3) Raportów kwartalnych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym kwartale wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 4) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie wykonawca. 6) Jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Żarnów. 14. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Przestrzeganie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej. 2) Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 3) Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 4) Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 5) Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 6) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 7) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Żarnowie Nr 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004 z dopiskiem "Wadium „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów”; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Z treści wadium wnoszonego w formie o której mowa w pkt 2 ppkt 2-5) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) Kwotę gwarancji/ poręczenia, 4) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium powinna być dołączona do oferty. 6. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. 7. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1 PZP Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 PZP zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku należy potwierdzić: 1) aktualnym wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który prowadzony jest przez Wójta Gminy Żarnów, 2) ważne zezwolenie na transport, zbieranie odpadów lub zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów, 3) aktualnym wpisem do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży w/w dokumenty. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3, 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP (wzór do wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach