Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Pątnów

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów, Pątnów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 865 220 , fax. 438 865 250
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  Pątnów 48
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 438 865 220, fax. 438 865 250
  REGON: 73093471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Pątnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Pątnów oraz wyposażenie ich w pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres usługi obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie punktu w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Ponadto zakres usługi obejmuje obsługę systemu mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Pątnów zgodnie z harmonogramem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach