Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-833 Katowice, ul. Obroki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645 , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40-833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i przetwarzanie tj. unieszkodliwiania i/lub odzysk odpadów o kodach: 3.1.1. 19 01 07* (odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych), 3.1.2. 19 01 11* (żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne), 3.1.3. 19 01 13* (popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne), 3.1.4. 19 01 17* (odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne), 3.2. powstających w wyniku prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w MPGK Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach. 3.3. Szacunkowa łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, transportu i przetwarzania tj. unieszkodliwiania i/lub odzysku w trakcie trwania umowy wyniesie: 800 Mg. 3.4. Odbiór i transport odpadów od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. 3.5. Odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w kontenerach ustawionych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach. Zamawiający dopuszcza gromadzenie odpadu o kodach 190107* i 190113* w workach typu big bag (dostawa bezzwrotnych worków big bag pozostaje po stronie Zamawiającego). 3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta mysi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w formie: 1. pieniądza, 2. gwarancji bankowej, 3. gwarancji ubezpieczeniowej, 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 6. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą (30 dni od terminu składania ofert) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu środki muszą być na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być przekazane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w ING BANK ŚLĄSKI S.A Oddział Katowice o numerze: 30 1050 1214 1000 0007 0000 4336z adnotacją „Wadium do przetargu nr PN/9/2019 – za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Numer IBAN: PL30 1050 1214 1000 0007 0000 4336, „kod SWIFT: INGBPLPW”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, rozumianych jako posiadanie przez Wykonawcę aktualnej decyzji zezwalającej na przetwarzanie tj. unieszkodliwianie i/lub odzysk odpadów o kodach: 190107*, 190111*, 190113*, 190117*, wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia oraz posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu odpadów o kodach jak wyżej.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach