Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 627 514 166
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55
  63600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 627 514 166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 2. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 3. Odpady o kodzie 20 03 07 będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luźnej. 4. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 5. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu i ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. 6. Ilość odpadów o kodzie 20 03 07 w okresie obowiązywania umowy wyniesie w przybliżeniu 1 000 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym ilości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 7. Wykonawca zrealizuje usługę odbioru odpadów za pomocą własnych środków transportu w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00. Miejsce odbioru odpadów to Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie, pod adresem: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 8. Odbiór odpadów następować będzie na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty email. Ponadto Wykonawca najpóźniej na dzień przed odbiorem odpadów poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem poczty email, o numerze rejestracyjnym pojazdu, którym transportowane będą odbierane odpady oraz wskaże imię i nazwisko kierowcy tego pojazdu. 9. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego - ładowarka. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów środkiem transportu umożliwiającym załadunek sprzętem Zamawiającego. 10. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie za pomocą wagi Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie ZZO Olszowa. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 20 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadu odebranych w danym miesiącu odpadów na podstawie bilansu ważeń pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO Olszowa Sp. z o.o. podmiot będący ostatecznym odbiorcą, który zgodnie z pkt 3 zagospodaruje odebrane odpady, po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego Kartach Przekazania Odpadu. Karty Przekazania Odpadów wystawiane będą w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarze dla podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą, i przekazywane za pośrednictwem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar odpowiedzialności za: a) skuteczne dostarczanie do podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą Kartach Przekazania Odpadu; b) prawidłowe wypełnianie Kart Przekazania Odpadu przez Podmiot będący ostatecznym odbiorcą, c) prawidłowe dostarczanie do Zamawiającego Kart Przekazania Odpadu - Wykonawca przekaże Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu za dany miesiąc najpóźniej w dniu dostarczenia faktury. 11. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie Kart Przekazania Odpadu dotyczących rozliczanego miesiąca, podpisanych przez Zamawiającego i podmiot będący ostatecznym odbiorcą, który zgodnie z pkt 3 zagospodaruje odebrane odpady, oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 12. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów. 13. Z chwilą wydania Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego (wydanie przez Zamawiającego kwitu wagowego dla kierowcy odbierającego odpady) przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 14. Wykonawca powinien posiadać stosowne decyzje i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15. Wykonawca, po przetworzeniu odpadów, przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie zawierające informację na temat nazwy i adresu instalacji, w której przekazane przez Zamawiającego odpady zostały poddane przetworzeniu oraz sposobu (procesu) ich zagospodarowania. Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą. 16. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami i wynikające z tego konsekwencje. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za działania zaniechania swego personelu oraz podwykonawców, którymi się posłużył do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą. 18. Wykonawca wskaże Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej jeden dzień przed odbiorem odpadu, podmiot będący ostatecznym odbiorcą. Wraz ze wskazanie podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie skanu, kopię stosownej decyzji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca będzie spełniał warunek na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz jeżeli będzie posiadał aktualny wpis do BDO zezwalający na transport odpadów o kodzie 20 03 07.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach