Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27552 Baćkowice, Baćkowice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 605 533 283
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
  Baćkowice 86
  27552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 605 533 283
  REGON: 26069816300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www: bip.mzgok.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), przy następujących uwarunkowaniach: a) Zamawiający przewiduje miesięczną ilość odbiór odpadów w wysokości nie mniejszej niż 180 Mg i nie więcej niż 260 Mg b) Zamawiający ustala 1-miesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia, c) Przekazywane odpady będą zbelowane, waga jednej beli wynosi około 500 kg. d) Przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) e) Miejsce magazynowania przekazywanych odpadów jest niezadaszone f) Zamawiający nie posiada badań przekazywanych odpadów 191212 g) Przekazywana frakcja odpadów będzie wydzielona przez separator optyczny. Frakcję będą stanowić głównie tworzywa sztuczne i tekstylia. Zawartość metalu i PCV będzie śladowa. h) Załadunek leżący po stronie Zamawiającego będzie odbywał się za pomocą wózka widłowego. i) Wykonawca zapewni do załadunku samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą standardową – oplandekowaną. Samochody muszą mieć możliwość załadunku minimum 23,5 tony. j) Wykonawca dokona odbioru odpadów w ciągu 2 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego informacji drogą meilową. Odbiór będzie odbywał się tylko w dni robocze. Aby dokonać załadunku w danym dniu pojazd musi zostać podstawiony do godziny 13.30. k) Miejscem odbioru odpadów jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, woj. Świętokrzyskie. l) Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z miejsca odbioru j.w. pokrywa Wykonawca. m) Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego wykonawcy. n) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji. o) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej faktury wraz z załączoną KPO wystawioną przez WYKONAWCĘ w odpowiedniej ilości egzemplarzy. KPO w momencie dostarczenia będzie już potwierdzona w pozycjach podmiot transportujący i przejmujący odpad. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury. p) Wymagany termin rozpoczęcia odbioru pierwszej partii odpadów – 03.01.2019 r. q) Odpady można obejrzeć w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, woj. Świętokrzyskie w dni robocze w godzinach 7-15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykażę iż a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie o kodzie 19 12 12, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 21); b) posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie o kodzie 19 12 12 c) posiada ważną w okresie realizacji zamówienia umowę z podmiotem trzecim na zbyt lub zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10 w ilości nie mniejszej niż 10.000 Mg/rok.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach