Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady, frakcja 20-80mm

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 627 514 166
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 627 514 166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady, frakcja 20-80mm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady, frakcja 20-80mm pochodzące z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 2. Odpady o kodzie 19 05 99 wytwarzane są z biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych – stabilizacja tlenowa odpadów frakcji 0-80mm wysortowanych w segmencie mechanicznego przetwarzania ze zmieszanych odpadów komunalnych, pozbawionych metali żelaznych, przygotowane przez Zamawiającego w postaci luźnej, frakcja 20-80mm. 3. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku i/lub unieszkodliwiania. 4. Zamawiający, stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, przed odebraniem pierwszej partii odpadu zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy podstawowe charakterystyki przekazywanych odpadów oraz testy zgodności, a także w terminie do 10.01.2021 r. badania, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wymienionym w § 3 ust.2. 5. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy zagospodarować w Instalacjach Komunalnych, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 i/lub 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 6. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu i ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku. 7. Ilość odpadów o kodzie 19 05 99 w okresie obowiązywania umowy wyniesie w przybliżeniu 1 900 Mg. Są to ilości szacunkowe, służące pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym ilości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 8. Wykonawca zrealizuje usługę odbioru odpadów w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00. Miejsce odbioru odpadów to Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie, pod adresem: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego - ładowarka. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów środkiem transportu umożliwiającym załadunek sprzętem Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas załadunku. 9. Odbiór odpadów następować będzie na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty email. Ponadto Wykonawca najpóźniej na dzień przed odbiorem odpadów poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem poczty email, o numerze rejestracyjnym pojazdu, którym transportowane będą odbierane odpady oraz wskaże imię i nazwisko kierowcy tego pojazdu. 10. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie za pomocą wagi Zamawiającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie ZZO Olszowa. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do +/- 20 kg. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 11. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie bilansu ważeń pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO Olszowa Sp. z o.o. dotyczących rozliczanego miesiąca oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 12. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów. 13. Z chwilą wydania Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego (wydanie przez Zamawiającego kwitu wagowego dla kierowcy odbierającego odpady) przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 14. Wykonawca powinien posiadać stosowne decyzje i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15. Wykonawca, po przetworzeniu odpadów, przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie zawierające informację z podaniem masy lub procentem odpadów poddanych recyklingowi odzyskowi lub unieszkodliwianiu zgodnie z zał. nr 1 i/lub 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą za ostatni okres rozliczeniowy. Przedmiotowe oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 29.05.2020 r. lub do 10 dni od dnia odbioru ostatniej partii odpadu. 16. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za odebrane odpady oraz prawidłowe postępowanie z odpadami i wynikające z tego konsekwencje. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za działania zaniechania swego personelu oraz podwykonawców, którymi się posłużył do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podmiotu będącego ostatecznym odbiorcą. 18. Jeżeli Wykonawca wykonuję usługi przy udziale podwykonawcy, przed realizacją usługi za jego pośrednictwem, wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informację wraz z decyzją(-ami) zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa (decyzja na transport odpadów, decyzja na odzysk, decyzja na przetwarzanie) 19. Jeżeli Wykonawca podda odebrany odpad procesowi unieszkodliwiania musi zagospodarować go w instalacji komunalnej posiadającej stosowny wpis na listę właściwego miejscowo Urzędu Marszałkowskiego. 20. W cenie oferty należy uwzględnić odpady spełniające wymagania określone w §3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W przypadku, gdy odpady nie będą spełniały wymagań, Zamawiający dokona rekompensaty w terminie do 28.02.2021 r. w wysokości 202,50 zł za 1 Mg odebranego/przejętego odpadu przez Wykonawcę. 21. Zamawiający, stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, w terminie do 10.01.2021 r. zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy podstawowe charakterystyki przekazywanych odpadów oraz testy zgodności, a także badania zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wymienionym w § 3 ust.2 - za wykonanie 4 kolejnych prób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia i godziny wyznaczonym na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. Nr: 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełniał warunek na podstawie złożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz jeżeli będzie posiadał aktualny wpis do BDO zezwalający na transport odpadów o kodzie 19 05 99;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach