Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-180 Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 17 160 , fax. 52 35 17 160 wew. 51
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotniki Kujawskie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 17 160, fax. 52 35 17 160 wew. 51
  REGON: 92350808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Złotniki Kujawskie a także odbiór odpadów selektywnie zbieranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzwinie. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z terenu gminy Złotniki Kujawskie w tym: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy ; 2) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mierzwinie gm.Złotniki Kujawskie; 3) odbieranie ze specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, usytuowanych w aptekach i Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy Złotniki Kujawskie, 4) odbieranie ze specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii, usytuowanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ Na opis przedmiotu zamówienia składa się również wzór umowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli: 1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Złotniki Kujawskie, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. ), 2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) – zezwalające na zbieranie co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia,, 3) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie transportu odpadów – zezwalające na transport co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia, Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Wykonawca do oferty sporządzonej według formularza nr 1 dołącza : a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –formularz nr 2 do SIWZ; b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 22a ustawy pzp ) –dołącza do oferty zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -według formularza nr 4 –jeśli dotyczy; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –dla każdego z tych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału –według formularza nr 2; d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie –oświadczenie o którym mowa pod lit „a„ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia –formularz nr 2; Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeśli dotyczy; ( pełnomocnictwo, winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). II.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu: -oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, -według formularza nr 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a ust. 1-2 ustawy pzp.). 2) W odniesieniu do warunków zdolności technicznej lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli one zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp -musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest wraz z ofertą przedstawić Zamawiającemu w szczególności: -zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( według formularza nr 4). 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału –według formularza nr 2; b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu składa dokumenty o których mowa w ust. 6.4 pkt 4 lit.”a” SIWZ. IV. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3)Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy ( minimum okres realizacji zamówienia postanowienia). V.Dokumenty lub oświadczenia , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach