Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Urząd Gminy w Sokolnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-420 Sokolniki, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 845 176 , fax. 627 845 194
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sokolnikach
  ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
  98-420 Sokolniki, woj. łódzkie
  tel. 627 845 176, fax. 627 845 194
  REGON: 54366300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie nr 1, na które składa się: 1) usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i odpadów zbieranych w sposób nie selektywny (zmieszanych) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomość wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Sokolniki; 2) dostarczenie odpowiednich pojemników i odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 3) odbiór przeterminowanych lęków o kodzie 20 01 32 z punktu gromadzenia mieszczącego się w Aptece przy ulicy Ogrodowej 18; 4) przeprowadzenie objazdowej zbiorki odpadów wielkogabarytowych. 2. Zadanie nr 2: dodatkowe odpłatne usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach będących własnością Gminy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku z adnotacją: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki” na konto RBS LUTUTÓW O/Sokolniki 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080. Zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się za zgodny z terminem jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed datą i godziną otwarcia ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5. Zasady zwrotu, ponownego wniesienia bądź utraty wadium. a) zgodnie z art. 46 ust. 1 i 1a ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, d) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 2 5 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, f) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8, ustawy Pzp, 3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli udokumentuje, że posiada:  aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej , prowadzonego przez Wójta Gminy Sokolniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn. zm.),  wpis do rejestru BDO przedmiotowej działalności,  umowę z instalacjami komunalnymi do przetwarzania odpadów komunalnych , do której będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne lub oświadczenie dotyczące posiadania własnej instalacji przez Wykonawcę.  Wykonawca obowiązany jest do spełniania wymagań określonych w lit. a) przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kompletna oferta winna zawierać: • formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ, z zachowaniem postaci papierowej, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, • zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (jeśli dotyczy), w postaci papierowej, • pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie), • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie) lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, • dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniężnej z uwzględnieniem postanowień Rozdziału X niniejszej SIWZ, złożone w oryginale w lub kopi poświadczonej notarialnie. 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach