Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice.

Gmina Masłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-515 Masłowice,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 874 625 , fax. 447 874 615
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Masłowice
  97-515 Masłowice, woj. łódzkie
  tel. 447 874 625, fax. 447 874 615
  REGON: 59064810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, która trzeba będzie odebrać i zagospodarować to ok. 700 Mg w całym okresie realizacji (od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.). Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90500000-2 - Usługi związane z odpadami komunalnymi 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami W wyniku podpisanej umowy Wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. Obsługa obejmuje także zagwarantowanie dostawy właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady niesegregowane – nie nadające się do segregacji oraz zagwarantowanie stosownie do prowadzonej zbiórki pojemników w tym worków na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości) do wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Masłowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:  wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców),  wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia,  wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,  wskazanie sumy gwarancyjnej,  określenie terminu ważności gwarancji,  zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.  w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą.  dokumenty, o których mowa w punkcie pkt. 1. lit. e - g muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego - w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Wielgomłyny filia Masłowice nr 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 zaznaczeniem, którego postępowania ono dotyczy – wadium – przetarg – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy załączyć w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej ,,wadium do przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice”. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych - art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Masłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.); 2) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) lub posiadają zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) – jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. 3) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stornie internetowej Zamawiającego (www.bip.maslowice.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oraz wzorem określonym w załączniku SIWZ nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składają każdy z Wykonawców oddzielnie.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach