Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łękawica

Gmina Łękawica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-321 Łękawica, ul. Wspólna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 651 601 , fax. 338 651 701
 • Data zamieszczenia: 2021-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łękawica
  ul. Wspólna 24
  34-321 Łękawica, woj. śląskie
  tel. 338 651 601, fax. 338 651 701
  REGON: 72182634000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lekawica.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łękawica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Działając na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia uzupełniającego dla zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łękawica” - Nr ZP.271.1.7.2020.IS Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego polega na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i jest zgodne z jego przedmiotem. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług w zakresie zbierania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych rozumianych jako takie na których znajdują się domki letniskowe, innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, i miejsc publicznych terenu Gminy Łękawica oraz ich transport do instalacji komunalnej oraz instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. Prowadzenie na terenie Gminy Łękawica Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach