Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2019-2020”

Gmina Kikół ogłasza przetarg

 • Adres: 87-620 Kikół, Plac Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 289 46 70 , fax. 54 289 46 70
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kikół
  Plac Kościuszki 7
  87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 289 46 70, fax. 54 289 46 70
  REGON: 91086654800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kikol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2019-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunal-nych z terenu Gminy Kikół gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości od wszystkich właścicieli nieru-chomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kikół w oparciu o system segregacji odpadów z podziałem na: a) zmieszane, b) selektywnie zbierane: - papier i tektura, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, - szkło. 2.2 zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. 2.1. Wykaz punktów adresowych odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych sta-nowi załącznik nr 10 do SIWZ i może ulec zmianie. Dokładny wykaz zostanie przekazany Wyko-nawcy w dniu podpisania umowy. 2.3. odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dalej PSZOK, tj.: a) meble i odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) tworzywa sztuczne i metale d) papier i tektura e) odpady biodegradowalne f) szkło g) zużyte baterie i akumulatory h) przeterminowane leki i) chemikalia j) odzież i tekstylia k) zużyte opony l) świetlówki m) odpady budowlane i rozbiórkowe 3. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) – poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów: a) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – co najmniej 40% w 2019r., 50 % w roku 2020, b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – co najmniej 60 % w 2019r., 70 % w roku 2020, 4. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. - nie więcej niż 40% w 2019r., 35 % w roku 2020, 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nie później niż do 30-06-2019 r., bez wnoszenia przez właściciela nieruchomości dodatkowych opłat, worków o pojemności co najmniej 60 litrów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zabudowa jednorodzinna). Wykonawca dostarczy na teren każdej nieruchomości wg otrzymanego wykazu worki w ilości: a) 2 szt. żółte – o poj. 120 litrów, b) 2 szt. niebieskie – o poj. 60 litrów, c) 2 szt. zielone – o poj. 60 litrów, d) 2 szt. brązowe – o poj. 60 litrów Ponadto za każdy odebrany z nieruchomości worek, wykonawca zostawia pusty (na terenie nieruchomości) tego samego koloru zgodnie z otrzymanym wykazem. 6. Wykonawca zapewni bez wnoszenia dodatkowych opłat przez właściciela nieruchomości (zabudowa wielolokalowa) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki do zbierania: papieru, i tektury, pojemniki do zbierania: tworzyw sztucznych, metalu, pojemniki do zbierania szkła oraz pojemniki na odpady biodegradowalne), na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 30-06-2019 r. zgodnie z otrzymanym wykazem. W przypadku nieruchomości wielolokalowych o liczbie mieszkańców powyżej 15. 7. W przypadku zwiększenia liczby mieszkańców w nieruchomościach wielolokalowej Wykonawca dostarczy proporcjonalnie większą liczbę pojemników. 8. Wykonawca zapewni możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne zbierane nieselektywnie przez właścicieli nieruchomości. Koszt pojemników pokrywany będzie przez Właścicieli nieruchomości i niewliczany do wartości zamówienia. 9. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Lubin pojemniki, w których będą gromadzone segregowane odpady. a) meble i odpady wielkogabarytowe - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, c) tworzywa sztuczne i metale - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, d) papier i tektura - 1 kontener o pojemności 1000l, e) odpady biodegradowalne - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, f) szkło -1 kontener o pojemności minimum 240l, g) zużyte baterie i akumulatory - 1 kontener o pojemności minimum 240l, h) przeterminowane leki o pojemności minimum 120l, i) chemikalia o pojemności minimum 240l, j) odzież i tekstylia -1 kontener o pojemności minimum 1000l, k) zużyte opony -1 kontener o pojemności minimum 7000l, l) świetlówki - 1 kontener przystosowany do zbierania świetlówek, m) odpady budowlane i rozbiórkowe -1 kontener o pojemności minimum 7000l, Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z PSZOK w terminie do 24 godz., w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo pojemniki powinny posiadać czytelny opis. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników PSZOK w zakresie obsługi punktu, zasad kierowania poszczególnych frakcji odpadów do określonych kontenerów, obsługi administracyjnej i zasad współpracy z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór poza ustalonym harmonogramem odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych na wniosek właściciela z terenu nieruchomości, nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości o 10% bez zmiany warunków wynagrodzenia. 16. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych pojemników na swój koszt. 17. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 18. Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników. 19. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów z zachowaniem dotychczasowej częstotliwości obowiązującego w 2019 r. oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-06-2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowych materiałów informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2482) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-06-2019 r. 21. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi być kontynuacją obecnego, obowiązującego z zachowaniem okresów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 22. Wykonawca będzie odbierał odpady bezpośrednio z nieruchomości o utrudnionym dojeździe ze względu na nieutwardzone lub wąskie drogi. Wykonawca powinien zapewnić takie środki techniczne, aby odebrać odpady komunalne. 23. Wykonawca wstawi kontenery KP-16 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ilości 10 szt. w ciągu trwania umowy. 24. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK z terenu Gminy Kikół, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. regionu 3 lipnowsko – rypińskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Kikół odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w planie RIPOK-ów. 25. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 25.1. Odpady komunalne zbierane będą do pojemników/ worków posiadających oznaczenie określające rodzaj odpadów, ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki). Wykonawca odbiera od właścicieli każdą ilość odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów komunalnych stanowiące przedmiot zamówienia, odebrane selektywnie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne (np. azbest), włącznie pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 16 01 03 Zużyte opony 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 01 03 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 10 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freon 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 10 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 10 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 25.2. Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; a) w zabudowie wielolokalowej wyznaczonej przez Zamawiającego – 2 razy w miesiącu; 2) zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; a) w zabudowie wielolokalowej wyznaczonej przez Zamawiającego – 2 razy w miesiącu; 3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone: a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 4) wywóz odpadów z PSZOK – 2 razy w miesiącu, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. 26. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2096, poz. 701), b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, (Dz. U. z 2019 Nr 104 Poz.868), c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół. - Uchwała nr XV/69/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół, (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1293), Uchwała Nr XVI/76/2016 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1724), Uchwała Nr XXXVI/186/2017 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4673) 22. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników/worków znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników/worków, które nastąpiły w danym miesiącu. Raporty przekazywane będą w terminach zgodnie z zapisami ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Raporty przekazywane będą w terminach zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji na temat. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu gminy Kikół. e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub DPR z potwierdzeniem przyjęcia przez RIPOK, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018, poz. 1627),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 11.000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy złotych 00/100). a. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. c. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy PZP Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2019-2020". W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kikół zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. c) zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, d) posiada zezwolenie na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, e) w przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania, powinien posiadać zawartą umowę w wskazanym zakresie z podmiotem posiadającym zezwolenia w tym zakresie, którą załącza do dokumentacji przetargowej, f) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach