Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) z terenu gminy Dalików oraz z PSZOK w Dalikowie”

GMINA DALIKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 99-205 Dalików, Plac Powstańców 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DALIKÓW
  Plac Powstańców 1
  99-205 Dalików, woj. łódzkie
  REGON: 730934401
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) z terenu gminy Dalików oraz z PSZOK w Dalikowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Dalików oraz z PSZOK w Dalikowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” – 271.10.20224. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę jest na prawach oryginału.9. Zamawiający przyjmie dokument wadium zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.2452).10. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Wykonawca musi posiadać:• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1297)• wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.)3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.4. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12-miesięczną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która obejmowała odbiór odpadów o masie co najmniej 400 Mg oraz przedstawi dowód potwierdzający, że ta usługa została/jest wykonywana należycie• do wykonania zadania posiada odpowiedni sprzęt, tzn. dysponuje co najmniej:- dwoma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych- dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych- jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej z urządzeniem hakowym i HDSwyposażonych w :- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych- kamery lub aparaty fotograficzne, które umożliwią kontrolę gromadzenia odpadów w workach/pojemnikach przez właścicieli nieruchomości.Samochody Wykonawcy powinny być oznaczone w widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy oraz numerem jego telefonu.Wszystkie wskazane w wykazie samochody oraz wszystkie, które będą użytkowane przy realizacji zamówienia powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach