Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas

Gmina Cmolas ogłasza przetarg

 • Adres: 36-105 Cmolas, Cmolas
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 837 702 , fax. 172 272 873
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cmolas
  Cmolas 237b
  36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
  tel. 172 837 702, fax. 172 272 873
  REGON: 69058165000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmolas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Cmolas, zorganizowanie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) do czasu uruchomienia Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i zago¬spodarowanie odpadów z tych punktów. Przedmiot zamówienia opisano poniżej w punkcie A, B, C. A. Ogólna charakterystyka Gminy Cmolas w kontekście odbioru i za¬gospodarowania odpadów. Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Cmolas wynosi: około 6061osób (w związku z migracją ludności liczba ta może ulec zmianie). Na terenie Gminy Cmolas jest około 1762 nieruchomości zamieszkanych. Powierzchnia gminy 13 406 ha, obejmuje miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Poręby Dymarskie, Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Toporów. W gminie Cmolas w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odebrano i zago¬spodarowano z nieruchomości zamieszkanych oraz z MPSZOK– 883,739 Mg odpa¬dów komunalnych w tym: • opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu 150101) – 0,099 Mg • opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 150102) – 28,650 Mg • opakowania ze szkła, szkło (kod odpadu 150107, 200102 ) – 169.990 Mg • odpady budowlane, remontowe, gruz, materiały izolacyjne (kod odpadu 170107, 170904) – 6,940 Mg • urządzenia zawierające freony i lampy fluorescencyjne i inne odpady zawiera¬jące rtęć (kod odpadów 200123*, 200121*) - 0,855 Mg • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki (kod odpadu 200135*) - 1,877 Mg • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135 (kod odpadu 200136 ) – 0,408 Mg • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 200301) – 538,590 Mg • zużyte opony (kod odpadu 160103) – 19,240 Mg • odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 200307) – 10,010 Mg • zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu ex 150106) – 3,060 Mg • zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 150106) – 77,060 Mg • inne odpady nieulegające biodegradacji kod odpadu 200203) - 26,960 Mg. 1. W ramach niniejszego zamówienia w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2021r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania (szacunkowa ilość): 1) Odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych oraz z MPSZOK i PSZOK: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 200301) – szacunkowa ilość 915,00Mg b) opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 150101) - szacunkowa ilość 15,00Mg c) opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 150102) d) opakowania z metali, metale (kod odpadu 150104, 200140) e) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 150105) łącznie szacunkowa ilość odpadów wymienionych w punktach: c) + d) + e) 150,00Mg f) opakowania ze szkła, szkło (kod odpadu 150107, 200102) - szacunkowa ilość 170,00Mg g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - (kod odpadu 200135*,200136, 200121*, 200123*) - szacunkowa ilość 8,00Mg h) zużyte opony (kod odpadu 160103) - szacunkowa ilość 32,00Mg i) odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 200307) - szacunkowa ilość 17,00Mg j) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady (kod odpadu 200108, 200201) - szacunkowa ilość 3,00Mg k) drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu 170101, 170102, 170103, 170604) szacunkowa ilość 15,00Mg l) popiół z gospodarstw domowych (kod odpadu 200199) - szacunkowa ilość 4,00Mg ł) baterie i akumulatory (kod odpadu 200133, 200134) m) przeterminowane leki (kod odpadu 200132) n) odpady niebezpieczne, chemikalia (kod odpadów 200113*, 200127*, 200128, 200129*, 200119*, 150110*) o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki p) odzież i tekstylia (kod odpadu 200110, 200111) łącznie szacunkowa ilość odpadów wymienionych w punktach: ł) + m) + n) +o) + p) 5,00Mg Odpady wymienione w punkcie: a) należy odbierać tylko z posesji mieszkańców. Odpady wymienione w punktach: b), c), d), e), f), g), h), i) należy odbierać z posesji, MPSZOK i PSZOK. Odpady wymienione w punktach: j), k), l), ł), m), n), o), p) należy odbierać z MPSZOK i PSZOK.  Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega, że ustalone powyższe ilości szacunkowe odpadów mogą ulec zmianie stosowanie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uwzględniając rzeczywi¬stą ilość wytworzonych odpadów.  Zamawiający wymaga aby świadczenie usługi odbioru odpadów na terenie gminy odbywało się w godzinach od 700 do 1600. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwy będzie odbiór odpadów w innych godzinach.  Zamawiający wymaga ważenia pojazdu w każdym dniu świadczenia usługi. Ważenie odbywać się będzie na terenie gminy Cmolas w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie pojazdu odbywać się będzie w danym dniu przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz po zakończeniu zbiórki.  Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w cyklach miesięcznych. Wynikać będzie z faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz odpowiednich cen jednostkowych z oferty.  Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć za dany okres rozliczeniowy raporty wagowe zawierające wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów, daty odbioru oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), a także karty przekazania odpadów do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Wystawienie faktury przez Wykonawcę będzie możliwe po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych raportów wagowych za dany miesiąc kalendarzowy. 2) Wyposażenia w pojemniki i worki: a) Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki na kołach, co najmniej 120l na odpady niesegregowane do siedmiu dni od dnia podpisania umowy oraz wyposażał będzie nowe nieruchomości w te pojemniki w miarę wzrostu ilości nowych dostawców odpadów z nieruchomości zamieszkałych. b) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdą nieruchomość w worki koloru (niebieski oznaczone napisem „Papier”, żółty oznaczone na¬pisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielony oznaczone napisem „Szkło”), co najmniej po dwa z każdego koloru. Worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” w ilości 200 szt. należy dostar¬czyć do Zamawiającego oraz uzupełnić ich ilość stosownie do potrzeb w trakcie trwania umowy. Worki te przeznaczone będą dla właścicieli nieruchomo¬ści, którzy nie posiadają na nieruchomości kompostownika. c) Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązany jest do wyposażania nie-ruchomości w worki w ilości oddanych worków zebranych selektywnie odpadów lub zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. d) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oddaniu do użytku stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cmolasie do wyposażenia go w odpowiednie kontenery i pojemniki. PSZOK zlokalizowany będzie na działce obok oczyszczalni ścieków w Cmolasie. W PSZOK będą zbierane odpady zgodnie z zapisami w niniejszym rozdziale. e) Do chwili uruchomienia stacjonarnego PSZOK Wykonawca obowiązany jest do uruchomienia i prowadzenia Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na parkingu Urzędu Gminy w Cmolasie. Punkt winien być czynny jeden raz w miesiącu w ostatnią sobotę miesiąca, co winno być uwzględnione w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady muszą być wywiezione w dniu odbioru bez możliwości ich składowania na parkingu. B. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wymiany uszko-dzonego pojemnika na własny koszt, jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych, z chwilą uruchomienia stacjonarnego, PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obsługę i funkcjonowanie PSZOK zapewnia Zamawiający. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i gospodarowania odpadami w sposób umożliwiający osiągniecie przez Zamawiającego odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 4) W razie, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary z tytułu: a) nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów, określonego w obowiązujących aktach prawnych, b) nieosiągnięcia wymaganego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., określonej w aktualnie obowiązujących aktach prawnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy kwoty odpowiadającej wysokości kary którą został obciążony Zleceniodawca z powyższego tytułu, także po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy w terminie trzech dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego pod rygorem jej egzekucji. 5) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właści¬cielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji dla Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumen-tację - protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze własnej lub w punkcie - miejscu odbioru odpadów. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości bezpośrednio do instalacji komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz odpadów selektywnie odebranych z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieru-chomości w odpowiednie worki przeznaczone na surowce wtórne zgodnie ze zgłosze¬niem Zamawiającego. Zamawiający na bieżąco będzie informował Wykonawcę o nowych nieruchomościach, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 11) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 12) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania. 13) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 14) Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.). Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 15) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Cmolas. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. 16) Przedmiot postępowania nie obejmuje odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 17) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: a) w okresie od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) od¬padów komunalnych - raz na miesiąc. • Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, opon - dwa razy w roku. • Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych:  worek koloru niebieskiego - papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru, i odpady opakowaniowe z tektury (kod 150101) - raz na miesiąc,  worek koloru zielonego - szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 150107) - raz na miesiąc,  worek koloru żółtego - metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod 150102, 150104, 150105, 200140) - raz na miesiąc, • Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów zgromadzonych w PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. b) w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2021r. • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) od¬padów komunalnych - co 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie. • Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, opon - dwa razy w roku. • Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych:  worek koloru niebieskiego - papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 150101) - raz na kwartał,  worek koloru zielonego - szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 150107) - raz na kwartał,  worek koloru żółtego - metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod 150102, 150104, 150105, 200140) - raz na miesiąc, • Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów zgromadzonych w PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 18) Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpa¬dów komunalnych wystawionych przed posesję. 19) Wykonawca przy odbiorze odpadów komunalnych nie może mieszać odpadów zebranych selektywnie z odpadami niesortowanymi jak również mieszać ze sobą odpadów zebranych selektywnie różnych frakcji. 20) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę pojazdami o normie emisji spalin nie gorszej niż przedstawione w ofercie. 21) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  kierowanie pojazdami do zbiorki odpadów, załadunek odpadów, kierowanie i koordynacja realizacji zamówienia, b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy,  Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia i/lub oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji.  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto,  W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. C. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań rocznych o których mowa w art. 9 n i następnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na zasadach i terminach unormowanych w obowiązujących uregulowaniach prawnych w tym zakresie. 2) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9 q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zama-wiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wyko-nawca a nie Zamawiający. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów). Wykonawca obowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do 03.04.2020r. do godz. 9:00. 2. Wadium powinno być wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas, zaś dowód wniesienia wadium tj. potwierdzenie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Cmolas (pokój nr 25), zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania (art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Cmolas w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cmolas, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), b) jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.), a informacje zawarte w tym rejestrze potwierdzają posiadane przez Wykonawcę uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia, c) posiada umowę z RIPOK lub instalacją zastępczą na przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych, d) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b) Dowód wpłaty wadium, c) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ f) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach