Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów

Stare Miasto-Park Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, Wierzawice
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 426 094 , fax. 172 426 094
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
  Wierzawice 874
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 172 426 094, fax. 172 426 094
  REGON: 18005407400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego przystosowanego do przesiewania stabilizatu do instalacji komunalnej w m. Giedlarowa (Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43411000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zapis w SIWZ: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł). 9.2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 9.2.1 pieniądzu, 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3 gwarancjach bankowych, 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 r. poz. 299). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936 9.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego „wniesienia”. Przez „wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej „Wadium – Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 9.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 9.6.1 odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, 9.6.2 musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, 9.6.3 zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela). 9.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 9.8 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 9.8.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 9.8.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.8.1.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.8.1.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.8.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.9 Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do siwz; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wg załącznika nr 2 do siwz; 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.4.8, 7.4.9 siwz; (jeżeli dotyczy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną