Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała”.

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 98-350 Biała, Biała Druga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 419 090 , fax. 438 419 018
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  Biała Druga
  98-350 Biała, woj. łódzkie
  tel. 438 419 090, fax. 438 419 018
  REGON: 73093460200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabiala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Biała oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady wg uzgodnienia z Zamawiającym. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ODBIERAĆ I ZAGOSPODAROWAĆ NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW: 1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne; 8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 13) zużyte opony do 1250 mm; 14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 15) odpady tekstyliów i odzieży; 16) popiół z palenisk domowych; 17) odpady zmieszane. Odpady będą odbierane z podziałem na frakcje: a) odpady zmieszane b) odpady zbierane selektywnie, z podziałem na: – „Papier”, – „Szkło” – „Metale i tworzywa sztuczne” – „BIO” – biodegradowalne. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w PSZOK, w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania całej masy odebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do prowadzenia ilościowej ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania 630 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach