Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo.

Gmina Baboszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6611091, 6611092, 6611082 , fax. 23 6611071
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baboszewo
  ul. Warszawska 9A 9A
  09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, fax. 23 6611071
  REGON: 00053359300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Baboszewo, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości letniskowych, oraz koszy ulicznych, odpadów dostarczanych przez mieszkańców do PSZOK i miejsca postoju MPSZOK - w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku z załącznikami, oraz Uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo i uchwałą XI/80/2015 Rady Gminy Baboszewo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo i zagospodarowania tych odpadów. Zamówienie obejmuje: 1.Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe w zabudowie zagrodowej rolniczej, zabudowie jednorodzinnej, wielolokalowej i letniskowej, w tym: -odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Baboszewo -odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Baboszewo. 2.Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 3.Wyposażenie punktu w kontenery i odbiór o selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Baboszewie. 4.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 5. Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych. 6. Ogólne dane ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Powierzchnia gminy wynosi 162 km2 2) Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Baboszewo na pobyt stały i czasowy - 8 164 osób (wg stanu na dzień 09 grudnia 2015 r.) 3) Liczba sołectw na terenie Gminy Baboszewo: 42 Baboszewo, Bożewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo Wylaty - Kolonia sołectwa wsi Dziektarzewo, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno. 4) liczba nieruchomości rolniczych i jednorodzinnych - 2200 z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy +/- 10%. 5) liczba budynków wielolokalowych - nie więcej niż 15 6) PROGNOZOWANA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH: a) odpady komunalne zmieszane - 1000 Mg +/- 10% b) odpady selektywnie zebrane - 500 Mg +/- 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WADIUM - 10 000,00 zł (słownie - Dziesięć tysięcy złotych- ) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w jednej lub kilku następujących formach. - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. - poręczeniach udzielonych przez podmiot, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 ze zmianami). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Oryginał dokumentu należy odrębnie dołączyć do oferty, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu należy zanumerować i wpiąć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać w swej treści następujące elementy: a)nazwę Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub podmiotu o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib, b)dokładne określenie nazwy postępowania ,na które wnoszone jest wadium, c)kwotę zobowiązania, d)termin ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, e)klauzule nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu, f)klauzule nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na wypadek, gdyby. Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego. Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 5. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie wnoszą jedno wadium 10 000,00 zł. 6.Nie wniesienie wadium we wskazanej wysokości i terminie lub w innej formie niż określone w art.45 ust.6 ustawy Pzp - spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usługi - częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach