Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów w powiecie miechowskim w okresie od 01.03.2020 r. do 30.12.2020 r.

Gmina Słaboszów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-218 Słaboszów, Słaboszów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 847 900 , fax. 413 847 915
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słaboszów
  Słaboszów 57
  32-218 Słaboszów, woj. małopolskie
  tel. 413 847 900, fax. 413 847 915
  REGON: 29101067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaboszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów w powiecie miechowskim w okresie od 01.03.2020 r. do 30.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów położonej w powiecie miechowskim w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i zmieszany. Przedmiotem zamówienia objęte jest 1054 punktów odbioru nieruchomości zamieszkałych. We wskazanych nieruchomościach zamieszkuje 3537 mieszkańców. Ilość odebranych odpadów z rozbiciem na poszczególne frakcje określa załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ ( wzór umowy) w którym uregulowano w sposób szczegółowy zakres sposobu spełnienia świadczenia w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł/ słownie: pięć tysięcy złotych/ 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.02.2020 r. o godzinie 10.00. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Pzp, w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu- wpłata przelewem na rachunek zamawiającego: 80859100070190077008820026 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w pok. nr 7 u Skarbnika Urzędu Gminy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania/w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach