Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady

Gmina Zawady z siedzibą Urząd Gminy Zawady ogłasza przetarg

 • Adres: 16-075 Zawady, Plac Wolności
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7140028 w. 39 , fax. 85 7140028 w. 31
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawady z siedzibą Urząd Gminy Zawady
  Plac Wolności 12
  16-075 Zawady, woj. podlaskie
  tel. 85 7140028 w. 39, fax. 85 7140028 w. 31
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 1. Dane charakteryzujące Gminę : a) Powierzchnia Gminy Zawady wynosi około 112,07 km2. b) Liczba miejscowości na terenie gminy – 28 Wykaz miejscowości: Cibory Gałeckie, Cibory-Chrzczony, Cibory-Kołaczki, Cibory-Krupy, Cibory-Marki, Cibory-Witki, Góra Strękowa, Konopki-Klimki, Konopki-Pokrzywnica, Krzewo-Plebanki, Kurpiki, Łaś-Toczyłowo, Maliszewo-Łynki, Maliszewo-Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Wielkie, Targonie-Krytuły, Targonie-Wity, Wieczorki, Zawady, ul. Akacjowa, ul. Kościuszki, ul. Młynowa, ul. Plac Wolności, ul. Sienkiewicza, ul. Wesoła, ul. Spacerowa, Zawady Kolonia, wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. c) Liczba ludności: 2742 osób (wg danych wynikających z ewidencji ludności) d) Liczba ludności wynikająca z dotychczas złożonych deklaracji – 1681 osób. 2. Ilości odebranych odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości z terenu gminy Zawady :  W 2019 r. – 403,49 Mg, (wg miesięcznych raportów wykonania usługi) w tym : o 302,84 Mg – odpady komunalne zmieszane o 65,67 Mg – odpady segregowane o 17,34 Mg - odpady remontowo-budowlane o 17,64 Mg – odpady wielkogabarytowe. Podane ilości odpadów komunalnych i właścicieli nieruchomości objętych systemem mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców i zasadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zamieszkałych: 1. papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 2. metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 3. szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 4. bioodpady stanowiące odpady komunalne - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, 5. odpady niebezpieczne, 6. przeterminowane leki i chemikalia, 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 8. zużyte baterie i akumulatory, 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 11. zużyte opony, 12. odpady budowlane i rozbiórkowe, 13. odpady tekstyliów i odzieży. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywania ich jako załącznik do wystawionej faktury dla Zamawiającego. 4. Częstotliwość odbierania odpadów - harmonogram: Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie, b) zbierane selektywnie odpady komunalne: papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na 3 miesiące, c) bioodpady stanowiące odpady komunalne – 1 raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz na 2 tygodnie. d) meble i odpady inne wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane będą w PSZOK oraz w formie wystawek tj. wystawionych przed posesję, odbierane będą przez wykonawcę od właścicieli nieruchomości - dwa razy w roku w miesiącu wrzesień i kwiecień (zgonie z harmonogramem), e) zużyte baterie i akumulatory – odbierane będą w PSZOK oraz we wskazanych przez Zamawiającego budynkach użyteczności publicznej gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania zużytych baterii – w godzinach ich pracy. Wykonawca zobowiązany będzie opróżnić je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. f) przeterminowane leki – odbierane będą w PSZOK oraz w aptekach w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek oraz podstawienie pojemników do ich zbierania. Wykonawca zobowiązany będzie opróżnić je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia sobie właściciel, posiadacz nieruchomości. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w kolorowe worki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu. Worki powinny mieć pojemność od 60 l – do 120 l. Po każdorazowym odbiorze tych odpadów należy pozostawić nowe worki w ilości odpowiadającej workom odebranym oraz na każdy rodzaj odpadów selektywnych. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Worki należy przekazywać właścicielowi nieruchomości lub posiadacza nieruchomości. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: a) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury; b) zielonym oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła; c) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; d) brązowym oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W przypadku, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym deklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku – worków nie dostarcza się, z terenu takiej nieruchomości nie odbiera się również bezpośrednio bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane będą selektywnie odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami z terenu gminy Zawady: 1) papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 2) metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 3) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 4) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 5) odpady niebezpieczne, 6) przeterminowane leki i chemikalia, 7) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 8) zużyte baterie i akumulatory, 9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 11) zużyte opony, 12) wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 14) od dnia 1 stycznia 2025 r odpady z tekstyliów i odzieży. 6. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska : 1) Za stan techniczny pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych odpowiada Wykonawca. Uszkodzenie pojemnika przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów wiąże się z naprawieniem wyrządzonej szkody przez Wykonawcę. 2) Odbiór odpadów nieselektywnych (zmieszanych) i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawady prowadzony będzie według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę. 3) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 7. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości : 1) Wykonawca powinien realizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego (od poniedziałku do soboty w godz. 7.00-22.00, za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 2) Wykonawca jest obowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych przypadków nienależytego wykonania umowy (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej (w tym również faks, e-mail) od Zamawiającego. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie (w tym również faks, e-mail) na adres Zamawiającego. 3) Projekt harmonogramu /lub uzupełnienie - aneks/ powinien zostać opracowany /uzupełniony/ przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. 4) Projekt harmonogramu, co do treści i formy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pisemnej i elektronicznej. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące informowanie z wyprzedzeniem Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o każdej takiej zmianie. Zamawiający zaakceptuje projekt harmonogramu lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie do 3 dni wprowadza uwagi Zamawiającego i ponownie przedstawia projekt harmonogramu celem akceptacji przez Zamawiającego. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zatwierdzonego harmonogramu wszystkim właścicielom nieruchomości w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego harmonogramu i każdej do niego wprowadzonej zmiany przez Zamawiającego. 6) Harmonogram powinien : • wskazywać daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości • być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych rodzajów odpadów; • obejmować cały okres trwania umowy; • nie zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, ogłoszeń nie związanych zakresem świadczonej usługi, itp.; 7) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach (Ośrodek Zdrowia w Zawadach), pojemnika do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniania go po zgłoszeniu o wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów w danej miejscowości. 8) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w Urzędzie Gminy Zawady pojemników na zużyte baterie oraz opróżniania go po zgłoszeniu o wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów w danej miejscowości. 9) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych miejscach pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnych odpadów komunalnych o podanej pojemności: a. Góra Strękowa „miejsce pamięci” – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100 l. b. Góra Strękowa „ miejsce wypoczynku” – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100 l. c. Urząd Gminy Zawady (za byłym posterunkiem policji) – 2 pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l, 4 pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów - pojemność 1100l. d. Przystanek PKS w miejscowości Zawady – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l. e. Ośrodek Zdrowia – 1 pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemność 1100l. Koszt ustawienia i opróżniania wyżej wymienionych pojemników ma być wkalkulowany w cenę oferty. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do urządzenia, utrzymania, prowadzenia i obsługi jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na placu po byłym SKR, ul. Akacjowa w Zawadach, działka nr 355 i wyposażenie go w odpowiednie pojemniki oraz odbierania odpadów w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. PSZOK będzie czynny W 1 i 3 piątek miesiąca od godz. 10.00 do godziny 13.00. 11) Wykonawca jest obowiązany do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów zbieranych selektywnie w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele lub posiadacze nieruchomości zamieszkałych będą mogli przekazywać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne: papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odpady budowlane i rozbiórkowe. 12) Wykonawca zobowiązuje się : a) odbierać odpady komunalne pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów ; b) zabezpieczyć odpady przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu; c) w przypadku wysypania odpadów do natychmiastowego uprzątnięcia oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.); d) naprawić szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów, itp.); e) nie mieszać odpadów odebranych z terenu Gminy Zawady z odpadami zebranymi z innej gminy; f) weryfikować rodzaje zebranych odpadów w celu uniknięcia mieszania poszczególnych rodzajów odpadów w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w oznakowanych pojemnikach lub w workach; g) nie mieszać ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów; h) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); i) trwale i czytelnie oznakować pojazdy przeznaczone do realizacji niniejszego zamówienia (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), j) posiadać i wykorzystywać przy realizacji umowy pojazdy zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; k) nie łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Zawady, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach; l) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 875.), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady. 13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu profesjonalnej staranności zgodnie z przepisami prawa (mając na względzie aktualne ich brzmienie) w szczególności: • ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 875.) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 875.) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 695.) wraz z przepisami wykonawczymi, • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 875.), • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819), • Innych obowiązujących rozporządzeń za zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, • Uchwała Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawady innych obowiązujących aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 14) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niniejszą umową, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 15) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio pracę związaną z zamówieniem (kierowca, ładowacz, pracownicy bazy magazynowo - transportowej, pracownicy sortujący selektywnie zebrane odpady komunalne). Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu lub czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 8. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów 1. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela lub posiadacza nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne, powiadomić właściciela lub posiadacza nieruchomości o naruszeniu zasad segregacji poprzez pozostawienie pisemnej informacji na pojemniku i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, w ciągu 1 dnia od stwierdzenia przypadku odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) od właściciela lub posiadacza nieruchomości, który naruszył zasady selektywnej zbiórki odpadów, lub wraz z nieselektywnymi (zmieszanymi) odpadami gromadził odpady podlegające segregacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą stwierdzenie niewykonywania przez właściciela nieruchomości jego obowiązku, identyfikację nieruchomości i ustalenie daty odbioru odpadów komunalnych. 9. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: 1) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów wagowych, oraz na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentacji pomiarów w terminie 7 dni od zgłoszenie żądania. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raporty miesięczne wykazujące adresy danych nieruchomości, z których zostały odebrane odpady selektywnie zebrane w formie załącznika do wystawionej faktury po zakończeniu pełnego miesiąca świadczonej usługi dla Zamawiającego. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu sprawozdań o jakich mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 10. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych oraz wymogi dotyczące postępowania z selektywnie zebranymi odpadami. 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do wskazanej przez Zamawiającego instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 t.j.),. 2) 2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3) Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Zawady należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze, a w przypadku jej awarii lub z innych przyczyn powodujących zaprzestanie odbioru odpadów do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Wschodniego wymienione w Planie gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2016-2022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zawady, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pky. 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach