Przetargi.pl
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ogłasza przetarg

 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 545 797 , fax. 856 648 519
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
  ul. Sienkiewicza 79
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 545 797, fax. 856 648 519
  REGON: 50692045000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpck.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy. oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach