Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych - Gmina Łabowa-2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 471 28 71, , fax. +48 18 472 52 67
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
  Kraszewskiego 37
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. +48 18 471 28 71, , fax. +48 18 472 52 67
  REGON: 49002579917113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych - Gmina Łabowa-2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku z terenu 13 sołectw w Gminie Łabowa. 2. Planowane ilości odpadów segregowanych do odbioru: 1) od właścicieli nieruchomości: - segregowane- 300 Mg, - bioodpady – 4,16 Mg2) z punktu selektywnej zbiórki odpadów, – 99,99 Mg w tym: - odpady, wielkogabarytowe – 79,16 Mg, - odpady niebezpieczne - 2,08 Mg, - odpady problemowe - 2,08 Mg, - przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych – 0,84 Mg, - odpady budowlane – 5,83 Mg, - odpady z tekstyliów i odzieży -10 Mg,; 3) od Urzędu Gminy – 5,84 Mg, 4) zebranych z miejsc publicznych przez gminę - 1,24 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości zamówienia — 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 14.02.2020r. do godz.10:00 tj. przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2018.110 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP o/Nowy Sącz nr 64 1020 3453 0000 8302 0008 6967 z adnotacją — „Odbiór odpadów - Łabowa – 2020r. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego w termie określonym powyżej. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej lub kilku formach, o których mowa powyżej ( dokument w oryginale ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualny wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Marszałka Województwa Małopolskiego, o którym mowa w art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.): - aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Łabowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łabowa dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2018r. poz. 1454).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ formularz 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego . Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem - notarialnie. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy- jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach