Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 5065960000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Orla, 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Orla 2)wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne oraz worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3)objazdową zbiórkę następujących odpadów: a)wielkogabarytowych, b)tekstyliów, c)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d)zużytych opon, e)przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, f)odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 4)odbiór przeterminowanych leków wraz z ustawieniem odpowiedniego pojemnika; 5)zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 6)promocja selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej nowego systemu segregacji oraz konkursu ekologicznego dla dzieci w szkole podstawowej dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1)realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, 2)wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach