Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r.

Gmina Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Bolesławiec, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 836 083 , fax. 627 836 024
 • Data zamieszczenia: 2021-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesławiec
  Rynek 1
  98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie
  tel. 627 836 083, fax. 627 836 024
  REGON: 53270200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslawiec.net.pl, www.bip.boleslawiec.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r. polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Bolesławiec oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowanie zebranych na PSZOK odpadów. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SIWZ, wzoru umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, a także obowiązującymi przepisami i wymaganymi zezwoleniami oraz według wskazówek Zamawiającego, osobami i sprzętem będących w dysponowaniu Wykonawcy z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrona środowiska muszą spełniać wymogi w szczególności: - Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, podjętych na jej podstawie przez Radę Gminy w Bolesławcu uchwał, - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, - przepisów prawa miejscowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach