Przetargi.pl
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno".

Gmina Żytno ogłasza przetarg

 • Adres: 97-532 Żytno, ul. Krótka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 343 277 001 , fax. 343 269 010
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żytno
  ul. Krótka 4
  97-532 Żytno, woj. łódzkie
  tel. 343 277 001, fax. 343 269 010
  REGON: 15139868100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Żytno w terminie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku, wyposażenie wszystkich punktów składowania odpadów w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz odbiór transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z PSZOK zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji. 2. Informacje ogólne o Gminie Żytno podane pomocniczo dla sporządzenia oferty przez Wykonawcę oraz wyceny zamówienia. a) Zamawiający wymaga zapoznania się przed złożeniem oferty z topografią Gminy, w szczególności z warunkami dojazdu do poszczególnych posesji. b) Liczba gospodarstw domowych: 1710 Liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Żytno (stan na dzień 30.03.2019 r.): 4151 Spośród wyżej wymienionych selektywną zbiórkę prowadzi ok. 95 % gospodarstw. W okresie realizacji zamówienia podane powyżej dane będą ulegać zmianie. Zamawiający zaznacza, że podane zostały one tylko w celach pomocniczych, aby ułatwić sporządzenie oferty. c) Ilość odebranych odpadów na terenie gminy Żytno w 2018 r. : Lp. Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów podana w Mg 1 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 12,78 2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 54,92 3. Opakowania z metali 15 01 04 0,42 4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 5,40 5. Opakowania ze szkła 15 01 07 79,26 6. Zużyte opony 16 01 03 3,20 7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35* 1,38 8. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,10 9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 430,46 10. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 21,26 11. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0,60 12. Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 15,58 13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35 20 01 36 3,12 Wskazane powyżej ilości odebranych odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. d) Szacunkowa ilość pojemników na odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żytno:  pojemniki o pojemności 120 l – 1680 sztuk,  pojemniki o pojemności 240 l – 190 sztuk,  pojemniki o pojemności 1100l – 20 sztuk (dla 3 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej). Wskazane powyżej ilości pojemników to wartości szacunkowe i zostały podane tyko w celach pomocniczych do przygotowania oferty. Dotyczą one pojemników na odpady zmieszane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Pomimo ewentualnych zmian zaproponowana przez Wykonawcę cena w czasie realizacji zamówienia pozostanie stała. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie przypisujące pojemniki do poszczególnych nieruchomości, opracowane na podstawie złożonych deklaracji. A) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.1 Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na obszarze Gminy Żytno zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno oraz uchwałą Rady Gminy Żytno w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji, następujących frakcji odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych, w tym popiół - raz w miesiącu, selektywnie zebranych odpadów komunalnych z papieru, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów ze szkła oraz zebranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z tym, że w okresie od czerwca do sierpnia z częstotliwością miesięczną. Zamawiający określa, że odbiór ww. odpadów selektywnych Wykonawca będzie realizował w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec. Odpady komunalne będą wystawiane przed posesję lub ustawiane w pergolach śmietnikowych z zapewnionym swobodnym dojazdem. Odbiór odpadów Wykonawca będzie realizował od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego o nieodebraniu odpadów komunalnych z danej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego. 1.2 Zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Żytnie przy ulicy Traktorowej 2, następujących frakcji odpadów: a) papieru, b) metalu, c) tworzyw sztucznych, d) szkła, e) opakowań wielomateriałowych, f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, h) przeterminowanych leków, i) przeterminowanych chemikaliów, j) zużytych baterii i akumulatorów, k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, l) zużytych opon, m) odpadów zielonych, n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 1.3 Zebranych w zlokalizowanych na terenie gminy Żytno: szkołach, przedszkolach oraz w urzędzie gminy zużytych baterii i akumulatorów. Wykaz punktów:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej, Borzykowa, ul. Szkolna 12  Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce, Silniczka 169  Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Żytnie, Żytno, ul. Ogrodowa 16  Przedszkole Publiczne w Żytnie, ul. Ogrodowa 16, Filia w Maluszynie ul. Wolności 5  Urząd Gminy Żytno w Żytnie, ul. Krótka 4 aptekach - przeterminowanych leków: Wykaz punktów:  Apteka w Żytnie, ul. M. Konopnickiej 72  Apteka w Borzykowej, ul. Plac Tysiąclecia 2  Apteka w Maluszynie, ul. Wolności 6  Apteka w Maluszynie, ul. Rybacka 3 Wykonawca będzie monitorował stan zapełniania pojemników w PSZOK-u oraz w szkołach, przedszkolach, aptekach i w urzędzie gminy. Wykonawca będzie odbierał odpady w tych punktach z taką częstotliwością, by nie dopuścić do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Przedmiotem zamówienia jest również wyposażenie w odpowiednie pojemniki oraz odbiór transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca wyposaży do dnia 30.06.2019 r. wyznaczony przez Zamawiającego punkt – utwardzony teren - (ul. Traktorowa 2, Żytno) w kontenery i pojemniki dostosowane wielkością do zapewnienia prawidłowej segregacji oddawanych odpadów przystosowane do zbiórki następujących frakcji odpadów: a) papieru, b) metalu, c) tworzyw sztucznych, d) szkła, e) opakowań wielomateriałowych, f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, h) przeterminowanych leków, i) przeterminowanych chemikaliów, j) zużytych baterii i akumulatorów, k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, również niekompletnego sprzętu l) zużytych opon, m) odpadów zielonych, n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Wykonawca zapewnia odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z PSZOK, utrzymuje pojemniki i kontenery w PSZOK w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz odpowiada za utrzymanie na terenie PSZOK i wokół niego porządku. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: a) sprawozdań, o których mowa w art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie Wykonawca. c) jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Żytno . PSZOK będzie przyjmował odpady cztery razy w miesiącu: 1)w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8.00-16.00 oraz 2)w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 8.00-16.00 przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy pierwsza, trzecia sobota miesiąca, druga, czwarta środa miesiąca, kiedy to PSZOK powinien przyjmować odpady będzie dniem świątecznym PSZOK będzie nieczynny. Do PSZOK-a można oddawać odpady zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żytno w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Żytno w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno oraz zapisami niniejszej specyfikacji. 3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania odbioru odpadów wielkogabarytowych (tj. meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. okna, drzwi, armatura łazienkowa, ), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego również niekompletnego : telewizory, lodówki, itp. oraz zużytych opon bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki objazdowej organizowanej dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni. Odpady te będą wystawiane przed posesję lub ustawiane w pergolach śmietnikowych z zapewnionym swobodnym dojazdem. Terminy zbiórek Wykonawca ustala po uzgodnieniu z Zamawiającym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Każdą zbiórkę (jej termin i zasady) Wykonawca poprzedza akcją informacyjną minimum jeden miesiąc przed dniem zbiórki poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach ogłoszeń o planowanej zbiórce. Zamawiający zastrzega prawo kontroli przeprowadzenia akcji informacyjnej. 4. Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na obszarze Gminy Żytno do dnia 30.06.2019 r. w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (nowe lub używane, ale w dobrym stanie technicznym i czyste) oraz w worki odpowiednio oznaczone kolorystycznie z odpowiednim napisem: (niebieski z napisem papier na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zielony z napisem szkło na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, żółty z napisem metale i tworzywa sztuczne na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, brązowy z napisem bio na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) oddzielne do każdego rodzaju odpadów, wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 4 sztuki łącznie (po jednym na każdą frakcję) dla każdego gospodarstwa domowego oraz zgodnie z zestawieniem przekazanym przez Zamawiającego (pierwsze zaopatrzenie). Do obowiązków Wykonawcy należy również systematyczne dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Systematyczne dostarczanie worków właścicielom nieruchomości będzie następowało w dniu odbioru odpadów i będzie polegało na zaopatrzeniu w taką samą ilość i rodzaj worków jakie właściciel nieruchomości wystawi w dniu odbioru odpadów, chyba że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę zaopatrzenia w dodatkowe worki, przy zaopatrywaniu należy to uwzględnić. Jeżeli właściciel nieruchomości zmieni sposób gromadzenia odpadów ze zmieszanego na selektywny, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć temu właścicielowi odpowiednie worki do segregacji odpadów. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości zgłosi zapotrzebowanie na większy pojemnik niż to wynika z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie niniejszej gminy, po zgłoszeniu otrzymanym od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemnika o wskazanej pojemności. Zamawiający będzie aktualizował zestawienie do dostarczenia pojemników i worków razy w miesiącu: zazwyczaj przed wykonaniem usługi w kolejnym miesiącu. Uaktualnione zestawienia Zamawiający będzie przesyłał za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę w przygotowanej ofercie przetargowej. Dostarczanie pojemników i worków przez Wykonawcę po otrzymaniu uaktualnionego zestawienia będzie następowało w ciągu 10 dni od dnia odbioru powyższego zestawienia. Przez wyposażenie w pojemniki należy rozumieć czasowe oddanie do korzystania z pojemników (od dnia dostarczenia przez cały okres trwania umowy), nie oznacza to przeniesienia prawa własności pojemników na właściciela nieruchomości ani też na Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco kontroluje stan techniczny pojemników. W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca jest zobowiązany naprawić go lub wymienić go w razie potrzeby na nowy lub używany, czysty, w odpowiednim stanie technicznym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o uszkodzeniu. Ewentualnych roszczeń za zniszczenie pojemników z winy właściciela nieruchomości może dochodzić na drodze cywilnej. Roszczenia nie mogą dotyczyć zniszczeń wynikających ze zużycia materiałowego; pęknięć czy uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu i załadunku. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i przedłożenie do dnia 15.07.2019 r. raportu o ilości dostarczonych pojemników i worków do poszczególnych posesji na terenie gminy Żytno. Raport będzie zawierał adresy nieruchomości wraz z podaniem dostarczonych do tych nieruchomości pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady selektywne z uwzględnieniem ilości i wielkości oraz rodzaju pojemnika, worka oraz informację, do których nieruchomości nie dostarczono pojemników, z podaniem przyczyny niedostarczenia. Do raportu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię listy z potwierdzeniem odbioru kosza przez właściciela nieruchomości - czytelny podpis właściciela nieruchomości (oryginał do wglądu). 5. Wyposażenie do dnia 30.06.2019r. szkół, przedszkoli oraz urzędu gminy w specjalne pojemniki na zużyte baterie i akumulatory (pojemnik 15l wykonany z polietylenu, wyposażony w szczelną, zatrzaskową pokrywę z odpowiednim otworem, nieprzezroczysty, z napisem: Zużyte baterie lub innym odpowiednim oznaczeniem), zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem: a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej, ul. Szkolna 12 – 1 pojemnik b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce, Silniczka 10 - 1 pojemnik c) Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Żytnie, ul. Ogrodowa 16,– 1 pojemnik d) Przedszkole Publiczne w Żytnie, ul. Ogrodowa 16 – 1 pojemnik, Filia w Maluszynie -1pojemnik e) Urząd Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno- 1 pojemnik 6. Wyposażenie do dnia 30.06.2019r. aptek w pojemniki (pojemnik 120 l, wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, szczelnie zamykany, z napisem: Przeterminowane leki) na przeterminowane leki, zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem: a) Apteka w Żytnie, ul. M. Konopnickiej 72- 1 pojemnik b) Apteka w Borzykowej, ul. Plac Tysiąclecia 2 – 1 pojemnik c) Apteka w Maluszynie, ul. Wolności 6 - 1 pojemnik d) Apteka w Maluszynie, ul. Rybacka 3 - 1 pojemnik. 7. Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Odbiór odpadów dla nieruchomości o utrudnionym dostępie (budynki, do których prowadzą drogi gruntowe, o utrudnionym przejeździe) Wykonawca może zorganizować w innym terminie niż dla pozostałych nieruchomości i realizować go przystosowanym do tego celu pojazdem. Zaznacza się, że w skrajnych przypadkach przy braku możliwości dojazdu pojazdem do posesji, odbiór odpadów będzie odbywał się pieszo. W sytuacji gdy, brak odbioru odpadów spowodowany będzie trudnymi warunkami drogowymi lub w sytuacji, których nie można było przewidzieć np. awaria samochodu po rozpoczęciu odbioru odpadów, które jednorazowo uniemożliwią realizację usługi w ustalonym terminie Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia od daty planowanego odbioru i przedstawi Zamawiającemu sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji. Do obowiązków Wykonawcy należy w takiej sytuacji powiadomienie wszystkich właścicieli nieruchomości, od których w danym dniu nie zostaną odebrane odpady w formie wywieszonego ogłoszenia o jednorazowej zmianie terminu odbioru odpadów w danym miesiącu i podejmowanych działaniach zastępczych, na tablicy informacyjnej. Harmonogram przedkłada Zamawiającemu do akceptacji. Do obowiązku Wykonawcy należy również dostarczenie harmonogramu każdemu właścicielowi nieruchomości zgodnie z otrzymanym wykazem w terminie do 30.06.2019 r. Wykonawca pozostawia Zamawiającemu wersję elektroniczną harmonogramu. Ustalając harmonogram odbioru odpadów Wykonawca określa różne terminy zbiórki dla odpadów zmieszanych i dla selektywnie zbieranych odpadów. Zamawiający dopuszcza przygotowanie okresowych harmonogramów:  harmonogram obejmujący okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (dostarczenie mieszkańcom do 30 czerwca 2019 r.)  harmonogram obejmujący okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 r. (dostarczenie mieszkańcom do 30 listopada 2019 r.) 8. Obowiązek przekazywania dokumentacji (sprawozdania, raporty, zawiadomienia, inne informacje). Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie ewidencji odpadów odpowiadającym wymogom ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2018.992 t. j. z dnia 2018.05.24 późn. zm.). Wykonawca składa Zamawiającemu: a) sprawozdanie, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9n) oraz sprawozdanie, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na zasadach określonych w tej ustawie,(art. 9na) b) do sprawozdań o których mowa w art. 9n oraz art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w formie załącznika informację dotyczącą danych o wartości MBR (masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przekazanych do składowania) niezbędnych do wyliczenia poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania; c) do sprawozdań, o których mowa w punkcie a należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających przekazanie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych zewnętrznemu podmiotowi w celu odzysku bądź unieszkodliwiania, d) raport o ilości dostarczonych pojemników i worków do poszczególnych posesji na terenie gminy Żytno w terminie do15.07.2019 r. Raport będzie zawierał adresy nieruchomości wraz z podaniem dostarczonych do tych nieruchomości pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady selektywne z uwzględnieniem ilości i wielkości oraz rodzaju pojemnika, oraz informację do których nieruchomości nie dostarczono pojemników, z podaniem przyczyny niedostarczenia. Ponadto Wykonawca dostarcza Zamawiającemu listę z potwierdzeniem odbioru kosza (czytelny podpis). e) miesięczne sprawozdanie* (w terminie do 10-ego każdego następnego miesiąca następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy) zawierające:  dane Wykonawcy,  nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne,  masę, kody, rodzaj odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości,  sposób zagospodarowania tych odpadów,  informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisku odpadów, nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania.  liczbę właścicieli, od których odebrano odpady komunalne,  liczbę i rodzaj dostarczonych w danym miesiącu pojemników i worków do poszczególnych posesji – raport dot. nowych nieruchomości,  wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób niezgodny z regulaminem (imię, nazwisko, adres, podstawa stwierdzenia niewłaściwego zbierania odpadów, fotografia, opis),  nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady zebrane w PSZOK, szkołach, przedszkolu, aptekach, urzędzie, masę, kody, rodzaj tych odpadów, sposób ich zagospodarowania oraz liczbę właścicieli nieruchomości, którzy oddawali odpady w PSZOK. Sprawozdanie winno być opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby je sporządzającej w imieniu Wykonawcy oraz uzyskać akceptację osoby reprezentującej Wykonawcę. f) karty przekazania odpadów (wszystkich odebranych odpadów- zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również selektywnie zebranych odpadów) zawierające minimum: datę, rodzaj, kod, wagę przekazanych odpadów, nazwy i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady, sposób zagospodarowania odpadów, dane i podpis osoby przekazującej odpady. Karty te muszą jednoznacznie stwierdzać, że przekazane odpady komunalne pochodzą z terenu Gminy Żytno. Sprawozdanie oraz karty przekazania odpadów stanowić będą załącznik do wystawionej przez Wykonawcę faktury, g) Zawiadomienie o niewłaściwym sposobie segregacji odpadów (niezwłoczne) - wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z selektywnego zbierania odpadów (imię, nazwisko, adres nieruchomości, podstawa stwierdzenia niewłaściwego zbierania odpadów, fotografia, opis, data odbioru odpadów, imię i nazwisko odbierającego odpady, imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej zawiadomienie). h) inne informacje dotyczące realizacji zamówienia Wykonawca przekazuje niezwłocznie (w terminie 2 dni) z uwagi na ważność informacji lub w terminie 7 dni od zapytania (w przypadku gdy Zamawiający zwróci się o udostępnienie takich danych). 9. Kontrola Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz informowanie Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia tego obowiązku. Jeżeli właściciel nieruchomości, pomimo iż zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku Wykonawca powiadomi o tym właściciela nieruchomości poprzez naklejenie na pojemniku kartki z informacją o niedopełnieniu przez właściciela danej nieruchomości (adres) obowiązku segregacji, z wyjaśnieniem dlaczego tak stwierdzono. Wykonawca w takiej sytuacji sporządzi również zawiadomienie o niewłaściwym sposobie segregacji odpadów, w którym wskaże właściciela nieruchomości, podając imię, nazwisko, adres nieruchomości, podstawę stwierdzenia niewłaściwego zbierania odpadów oraz dołączy dokumentującą fotografię, opis, datę odbioru odpadów, imię i nazwisko odbierającego odpady, imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej zawiadomienie i niezwłocznie przekaże je Zamawiającemu. 10. Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń. a) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń i pojazdów wykorzystywanych do wykonania zamówienia. b) Do realizacji zamówienia Wykonawca wykorzystuje pojazdy i urządzenia zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. c) Do obowiązków Wykonawcy należy również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poddawanie myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie pojazdów i urządzeń oraz posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie tych czynności. d) Wykonawca zapewnia, aby na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 11. Dodatkowe wymagania: a) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:  zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej przez siebie w załączniku nr 8 oferty,  selektywnie zebranych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości oraz przyjętych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów zielonych zebranych w PSZOK, które należy przekazać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazanych w przez siebie w załączniku nr 8 oferty. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. b) Zakazuje się mieszania odpadów komunalnych zebranych selektywnie z odpadami niesegregowanymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. c) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. d) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. e) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczania tych odpadów. f) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w każdej zebranej i wystawionej przez właściciela nieruchomości ilości. g)Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji z wynikami pomiarów przez cały okres trwania umowy. h) Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne uporządkowanie miejsca po zebraniu odpadów. i) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia pojemnika po jego opróżnieniu na właściwe miejsce. Niedopuszczalne jest pozostawienie pojemników na ulicy lub w znacznym oddaleniu od nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł , słownie: dziesięć tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) : - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żytno zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r.1454 tj. z dn. 2018. 07.30), - aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych lub odpowiedni wpis do rejestru zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 992 tj. z dn. 2018.05.24) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r.1466 tj. z dn. 2018.08.01),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach