Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Gmina Dobromierz ogłasza przetarg

 • Adres: 58-170 Dobromierz, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 586 217 , fax. 748 586 460
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobromierz
  Plac Wolności 24
  58-170 Dobromierz, woj. dolnośląskie
  tel. 748 586 217, fax. 748 586 460
  REGON: 89071834300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobromierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz, poprzez: 1) odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, 2) organizację i obsługę objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, 3) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw zbieranych do odpowiednio oznaczonych pojemników umieszczonych w Punkcie Aptecznym „Zdrowie” Plac Wolności 6, Dobromierz, 4) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii zbieranych do odpowiednio oznaczonych pojemników umieszczonych w: Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, Gniewków 3, Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9, Szkoła Podstawowa w Dobromierzu, ul. Podgórna 2, 5) prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych zgromadzonych na PSZOK, 6) zakup i dystrybucję przez Wykonawcę worków LDPE o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki trzech frakcji odpadów: - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „PAPIER”, - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - worki koloru zielonego oznaczone napisem „SZKŁO”, - odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - worki koloru żółtego oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, 7) udostępnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych oferty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na odpady zmieszane na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, 8) organizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) umożliwiającego mieszkańcom Gminy Dobromierz nieodpłatne przekazanie innych rodzajów odpadów komunalnych nie objętych selektywną zbiórką, 9) opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 10) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Części III - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 14 000 PLN wadium słownie: czternaście tysięcy złotych Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas., Oddział Operacyjny w Świdnicy, ul. Różana 1 Nr: 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530 z adnotacją na kopii przelewu „wadium – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. posiada aktualne pozwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych z grupy 15 i 20, 2. posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dobromierz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 3. posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, o którym mowa powyżej, 4. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. Na etapie postępowania Wykonawca musi posiadać zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach