Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna w 2018 roku.

Gmina Policzna ogłasza przetarg

 • Adres: 26907 Policzna, ul. Bolesława Prusa 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48/677-00-39 , fax. 677-00-51
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Policzna
  ul. Bolesława Prusa 11
  26907 Policzna, woj. mazowieckie
  tel. 0-48/677-00-39, fax. 677-00-51
  REGON: 67022388200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna w 2018 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy terenu Gminy Policzna oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/. Charakterystyka Gminy Policzna: Powierzchnia gminy wynosi 11 250 ha. Liczba osób zameldowanych w Gminie Policzna: - stan na 31.12.2016r. – 5781; - stan na 30.06.2017r. – 5768; Ilość złożonych deklaracji: - odpady segregowane – 1603 szt. - odpady niesegregowane – 30 szt. 1. Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów: Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę, przedstawiono poniżej: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 2) odpady z selektywnej zbiórki, w tym: - papier, opakowania wielomateriałowe, - szkło, - metal i tworzywa sztuczne, - odpady komunalne ulegające biodegradacji. - odpady wielkogabarytowe, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. - odpady niebezpieczne. Ilość odebranych odpadów w roku 2016 wyniosła: - niesegregowanych – 319,20Mg - segregowanych – 189,57Mg natomiast w I i II kwartale 2017r. - niesegregowanych – 181,99 Mg - segregowanych – 87,37Mg. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki: Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym leży po stronie właścicieli nieruchomości. Wykonawca na zamówienie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, wyposaża w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Wyposażenie nieruchomości w w/w pojemniki odbywa się na koszt właścicieli nieruchomości w drodze zakupu lub dzierżawy. Wykonawca na zamówienie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, wyposaża w worki do gromadzenia odpadów selektywnych. Wyposażenie nieruchomości w worki odbywa się na koszt właścicieli nieruchomości w drodze zakupu. Określa się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości: - nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby: a) jeden pojemnik o pojemności 120l na odpady zmieszane, b) dwa worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, c) jeden worek 80l z folii LDPE na szkło, d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji. - nieruchomości zamieszkałe przez 3-4 osoby: a) jeden pojemnik o pojemności 240l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej pojemności 240l; b) trzy worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, c) jeden worek 80l z folii LDPE na szkło, d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji. - nieruchomości, na której zamieszkuje 5-6 osób: a) jeden pojemnik o pojemności 360l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej pojemności 360l, b) cztery worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, c) dwa worki 80l z folii LDPE na szkło, d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji. Odbiór i częstotliwości odbioru odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane: 2 razy w miesiącu; 2) odpady komunalne zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe z terenów zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc; 3) odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku; 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku; 5) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października - z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych /PSZOK/ Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego zbierania odpadów. PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: - zużyte baterie i akumulatory – w ilości ok. 0,05 Mg/rok., - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ok. 3 Mg/rok., - meble i inne odpady wielkogabarytowe – ok. 2 Mg/rok., - zużyte opony – ok. 8 Mg/rok, - odpady zielone – ok. 1 Mg/rok, - gruz – ok. 6Mg/rok -odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach), – ok. 0,5 Mg/rok. Ponadto będzie umożliwiał odbiór odpadów zebranych selektywnie, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe. PSZOK jest wyposażony w kontenery, będące własnością Zamawiającego. Są one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Organizacja i prowadzenie PSZOK-u leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego do odbioru frakcji odpadów zgromadzonych w PSZOK. Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Policzna odbywać się będzie w kontenerach i pojemnikach. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: • wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Policzna, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, • posiadania wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, • zezwolenie Starosty lub Prezydenta (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 3 pkt. 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, • umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – na odbiór odpadów segregowanych. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach