Przetargi.pl
,, Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w 2018 roku''

Gmina Nowe Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 661 49 20, 23 661 49 40 , fax. 23 661 49 23
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto
  ul. Apteczna 8
  09-120 Nowe Miasto, woj. mazowieckie
  tel. 23 661 49 20, 23 661 49 40, fax. 23 661 49 23
  REGON: 13037828400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bipnowemiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w 2018 roku''
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 70 000 litrów, przeznaczonego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Nowym Mieście. Podana ilość może się zmienić w zależności od długości zimy i występujących temperatur. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C- 96024:2011, gatunek L1, produkt powinien posiadać co najmniej własności określone według normy DIN 51603-1 oraz powinien posiadać minimalna parametry:  wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg  zawartość siarki max. 0,1 %  zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg  zawartość wody max. 200 mg/kg Wykonawca powinien dostarczyć olej opałowy własnym transportem na własny koszt wraz ze świadectwem jakości produktu. Dostawa oleju powinna dokonywana dla Odbiorcy ( Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście )samochodem cysterną w ciągu 48 godzin od chwili złożenia telefonicznie zamówienia. Dostawa jednorazowa w ilości nie mniejszej niż 4 000 l. Wymagany termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 4 000,00zł (słownie: cztery tysięcy złotych) Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 27 8230 0007 0203 5206 2000 0006 z podaniem tytułu- Wadium ,, Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej'.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – wykonawca spełni jeżeli przedstawi kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi, co najmniej oleju opałowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach