Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2021”.

Gmina Drzewica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-340 Drzewica, ul. Staszica
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 483 756 794 , fax. 483 756 641
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzewica
  ul. Staszica 22
  26-340 Drzewica, woj. łódzkie
  tel. 483 756 794, fax. 483 756 641
  REGON: 67022410800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzewica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2021”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszej połowie 2021r, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ . Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z umową, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i przedłożoną ofertą, które stanowią istotną część umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach