Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko

Gmina Ińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 73-140 Ińsko, ul. Boh. Warszawy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 623 025 , fax. 915 623 063
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ińsko
  ul. Boh. Warszawy 38
  73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 623 025, fax. 915 623 063
  REGON: 81168564500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.insko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Ińsko zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko. b) Dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów. c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych a dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ińsku oraz podstawienie kontenerów i pojemników do PSZOK. d) Ilość wytworzonych na terenie Gminy Ińsko odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki i transportu w okresie trwania umowy wynosi : - odpady zmieszane – 1200 Mg - opakowania z papieru i tektury – 22,00 Mg - opakowania ze szkła – 70,00 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe – 77,00 Mg - odpady wielkogabarytowe – 80,00 Mg - zużyte opony – 2,00 Mg - przeterminowane leki – 0,30 Mg - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów -170,00 Mg - odpady biodegradowalne – 37,00 Mg - urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,00 Mg - baterie i akumulatory – 0,20 Mg - przeterminowane leki – 0,05 Szacowane ilości odpadów mogą ulec zmianie i należy je traktować jako orientacyjne. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych wielkości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów oraz gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach