Przetargi.pl
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 03-948 Warszawa, ul. Saska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 191 947 , fax. 619 19 47
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Saska
  03-948 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 191 947, fax. 619 19 47
  REGON: 29264600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-warszawa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego. 1.1. Szacunkową ilość odpadów w okresie związania umową – 100.720 kg. 1.2. Odbiór i utylizacja odpadów z siedziby Zamawiającego i Oddziałów Terenowych odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 6. 3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4. 4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach