Przetargi.pl
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice”

Urząd Gminy Stare Bogaczowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8452220, 8452729 , fax. 748 452 266
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice
  ul. Główna 132
  58-312 Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8452220, 8452729, fax. 748 452 266
  REGON: 53931900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Stare Bogaczowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, pod warunkiem, że część niezamieszkała stanowi własność gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na: - wyposażeniu ww. nieruchomości w pojemniki, worki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; - wyposażeniu w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów miejsc ogólnodostępnych tzw. ,gniazd”; - transporcie odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zwanej dalej ,,RIPOK” w siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce 58-420 przy ul. Nadbrzeżnej 5a. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi wraz z załącznikami integralną część niniejszej SIWZ. 2)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy (załącznik nr 6).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5) Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) 6) Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670 w Banku BGŻ O/WAŁBRZYCH, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe i nazwa postępowania. 7) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. Kopia polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 8) W przypadku wniesienia wadium przetargowego w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach. Kopię dokumentu jw. należy dołączyć do oferty. 9) Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 10) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 11) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, związanej z przedmiotem zamówienia, w tym, co najmniej: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice, o którym mowa w art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); b) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w zw. z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) lub inne ważne zezwolenia obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia – posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa; c) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze. zm.) prowadzonego przez marszałka województwa;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach