Przetargi.pl
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Żelechów.

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-430 Żelechów, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 754 11 44 , fax. 25 754 11 44
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żelechowie
  Rynek 1
  08-430 Żelechów, woj. mazowieckie
  tel. 25 754 11 44, fax. 25 754 11 44
  REGON: 53057700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Żelechów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadania p.n.: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów”: 1.1 Przedmiot zamówienia: 1) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych i zbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelechów 2) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie ma Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów, Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 3) Wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oddawanych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Żelechów. 4) Osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX do SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia. - posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Żelechowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów, wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010.). - posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydany na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2018r. poz. 1466 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca złoży ofertę według wzoru, którym jest załącznik nr 2 do SIWZ, dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach