Przetargi.pl
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Urząd Gminy Mokobody ogłasza przetarg

 • Adres: 08-124 Mokobody, Plac Chreptowicza
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 256 411 323
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mokobody
  Plac Chreptowicza 25
  08-124 Mokobody, woj. brak
  tel. 256 411 323
  REGON: 53637300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mokobody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody. Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w pkt 1.4. b) osiągnięciu poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz osiągnięcie poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412). c) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z poniżej podanych form: a) w pieniądzu: na konto Zamawiającego nr : Bank Spółdzielczy w Mokobodach nr 16 9193 0008 0000 0101 2000 0030, Urząd Gminy Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody, z dopiskiem wadium - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 19.07.2019 r. godz. 12.00. 11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do przewozu odpadów oraz inne wymagane prawem uprawnienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularza ofertowego - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwanego dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - zgodnego z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 3) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jeżeli dotyczy, 4) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy, 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium załączony do oferty, innej niż pieniądz – oryginał dokumentu złożony w oddzielnej kopercie do oferty, a jego kopia w ofercie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach