Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubanie

Gmina Lubanie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-732 Lubanie, Lubanie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 513 312 , fax. 542 513 312
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubanie
  Lubanie
  87-732 Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 513 312, fax. 542 513 312
  REGON: 91086687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lubanie@lubanie.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lubanie w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: - odpadów zmieszanych (niesegregowanych) gromadzonych w pojemnikach i workach, w tym pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania, -odpadów zbieranych selektywnie wg podziału na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady stanowiące odpady komunalne, popiół gromadzony w pojemnikach i workach w miejscach powstawania, 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Kucerzu, 3. Dostawę worków do selektywnego zbierania, bezpośrednio do nieruchomości zamieszkałych, na warunkach opisanych w SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka Gminy Lubanie 1) Powierzchnia: Powierzchnia Gminy wynosi około: 69,3 km2 , z czego m.in. 48,43 km2 stanowią użytki rolne (70,7 %). Zabudowa występująca na terenie gminy Lubanie jest w większości rozproszona, zwartym charakterem zabudowy wyróżniają się wsie: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Probostwo Górne, Gąbinek, ale i tu zabudowa położona jest dwustronnie lub jednostronnie wzdłuż dróg. 2) Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców zamieszkałych wynosi ok. 3800 osób (dane na podstawie złożonych deklaracji). 3) Liczba nieruchomości: a) w zabudowie jednorodzinnej - ok. 1125 szt. b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 szt. c) liczba gospodarstw domowych – 1261 szt. Uwaga: Ilości nieruchomości są zmienne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości. Lp. Miejscowość Liczba gospodarstw domowych Liczba nieruchomości 1. Barcikowo 36 31 2. Bodzia 31 27 3. Dąbrówka 7 7 4. Gąbinek 54 48 5. Janowice 50 42 6. Kałęczynek 18 16 7. Kaźmierzewo 42 39 8. Kocia Górka 43 38 9. Kolonia Ustrońska 16 16 10. Kucerz 40 40 11. Lubanie 227 201 12. Mikanowo 159 137 13. Mikorzyn 30 25 14. Probostwo Dolne 95 84 15. Probostwo Górne 138 125 16. Przywieczerzyn 30 27 17. Przywieczerzynek 12 12 18. Sarnówka 21 21 19. Siutkówek 60 56 20. Tadzin 38 33 21. Ustronie 34 34 22. Włoszyca Lubańska 28 26 23. Zapomnianowo 21 15 24. Zosin 31 25 Razem 1261 1125 Sieć drogową w Gminie Lubanie stanowią: - drogi gminne – 85,651 km, - drogi powiatowe – 26,873 km, - drogi wojewódzkie – 4,318 km, - droga krajowa – 9,052 km, 4). Ilość odpadów odebranych na terenie gminy Lubanie Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Lubanie na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 - do 30.10. Rodzaj odpadu i kod odpadu Ilość odpadów zebranych w [Mg] w ciągu roku 2017 2018 2019 (do 30.10) Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 531,54 453,34 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 122,14 228,90 259,67 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły 20 01 99 136,16 65,50 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 - - 271,28 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 44,15 121,86 204,04 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 - 15,18 - Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - 1,05 38,84 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 - 11,58 100,62 Opakowania ze szkła 15 01 07 - 43,10 69,06 Razem 833,99 940,51 943,51 Odpady odebrane z Punktu Selektywnej Zbiórki w Kucerzu w 2018r. 16 01 03 (zużyte opony) – 3,40 Mg, 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – 4,97 Mg, 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) – 0,47 Mg, 17 01 01 (odpady z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów) – 4,65 Mg Odpady odebrane z Punktu Selektywnej Zbiórki w Kucerzu w 2019r. 15 01 01 (opakowania z papieru) – 0,18 Mg, 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – 0,38 Mg, 15 01 07 ( opakowania ze szkła) – 0,42 Mg, 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) – 41,36 Mg, 20 01 23 (urządzenia zawierające freony) – 0,64 Mg, 20 01 35 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) – 4,55 Mg, 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 20 01 21, 20 01 23,i 20 01 35) – 2,27 Mg, 17 01 01 (odpady z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów) – 0,28 Mg 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) – 18,06 Mg, 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10) – 0,004 Mg, Powyższe dane zostały przygotowane z należytą starannością, jednak są to często wartości przybliżone. Należy to wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu ceny. Ilość wytworzonych na terenie gminy Lubanie odpadów na terenach nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy oraz odpadów gromadzonych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Szacowana do odbioru i zagospodarowania z terenów nieruchomości zamieszkałych ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia – ok. 1096,5 Mg, w tym: Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia – 2020 rok [Mg] 1. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 47 2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 120 3. Opakowania z metali 15 01 04 5 4. Opakowania ze szkła 15 01 07 85 5. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 250 6. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 10 7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 312 8. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) lub Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) 20 03 99 200 20 01 99 9. Zużyte opony 16 01 03 5 10. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 2 11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 21 12. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04 5 13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* 5,5 14. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 3 15. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 25 16. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 1 Razem: 1096,5 II. Frakcje odpadów i sposób ich odbioru Rodzaj odpadu stanowiący przedmiot zamówienia: 1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) opakowania wielomateriałowe; 6) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 7) przeterminowane leki i chemikalia; 8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 9) zużyte baterie i akumulatory; 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 13) zużyte opony; 14) odpady tekstyliów i odzieży; 15) popiół 16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 1.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady pozostałe po selekcji (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w Gminie Lubanie w przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). – z terenów zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz na miesiąc, - z terenów zabudowy wielorodzinnej -1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie 1 raz na 2 tygodnie, w godzinach 6.00 – 20.00 2.Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywnie zbierane odpady komunalne zbierane będą do pojemników i worków (na terenach zabudowy jednorodzinnej) oraz pojemników (tereny zabudowy wielorodzinnej), ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lubanie w przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). a) Papier(kody odpadów: 15 01 01, 20 01 01) – z terenów zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, w godzinach 6.00 – 20.00 b) Szkło (15 01 07, 20 01 02) – z terenów zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, w godzinach 6.00 – 20.00 c) Metale i tworzywa sztuczne (kody odpadów:15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40) – z terenów zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, w godzinach 6.00 – 20.00 d) Bioodpady stanowiące odpady komunalne(kody odpadów: 20 01 08, 20 02 01) – z terenów zabudowy jednorodzinnej 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie 1 raz na 2 tygodnie, w godzinach 6.00 – 20.00 e) Popiół z gospodarstw domowych (kody odpadów: 20 01 99, 20 03 99) – z terenów zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, - z terenów zabudowy wielorodzinnej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, w godzinach 6.00 – 20.00 - z terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w miesiącu lipcu jeden odbiór odpadów sprzed nieruchomości na terenie całej Gminy, - w okresie od 1 maja do 30 września mieszkańcy mogą dostarczać popiół do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kucerzu. f) Papier , szkło, metale i tworzywa sztuczne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – wg rzeczywistych potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, g) Odpady biodegradowalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego wg rzeczywistych potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc, h) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlano - rozbiórkowych oraz opon (1 raz, w pierwszym półroczu trwania umowy) na terenie całej gminy, objazdowo, bezpośrednio sprzed posesji, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, wykonawca jest zobowiązany odebrać do 200 kg/rok odpadów wielkogabarytowych/ nieruchomość, do 0,5 m3 odpadów budowlano – rozbiórkowych/ nieruchomość, do 4 opon/nieruchomość, każdą ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych Mieszkańcy wystawiają dzień przed zbiórką odpady przed nieruchomość. Wykonawca jest zobowiązany dojechać do każdej nieruchomości na terenie gminy w celu sprawdzenia czy zostały udostępnione do odbioru w/w odpady oraz dokonać ich odbioru. W przypadku nieodebrania w terminie zbiórki wystawionych przed posesję odpadów Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów w kolejnych następujących po sobie dniach od terminu zbiórki. 3. Odpady przyjmowane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kucerzu W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kucerzu odbierane będą od mieszkańców gminy Lubanie następujące odpady: Lp. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Rodzaj odpadu 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania z metali 5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 6. 15 01 07 Opakowania ze szkła 7. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 8. 16 01 03 Zużyte opony 9. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 10. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 11. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 12. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 13. 17 01 02 Gruz ceglany 14. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 15. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 16. 17 02 01 Drewno 17. 17 02 02 Szkło 18. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 19. 17 03 80 Odpadowa papa 20. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 21. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 22. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 23. 20 01 01 Papier i tektura 24. 20 01 02 Szkło 25. 20 01 10 Odzież 26. 20 01 11 Tekstylia 27. 20 01 13* Rozpuszczalniki 28. 20 01 14* Kwasy 29. 20 01 15* Alkalia 30. 20 01 19* Środki ochrony roślin 31. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 32. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 33. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 34. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 35. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 36. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 37. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 38. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 39. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 40. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 41. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 42. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 43. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 44. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 45. 20 01 40 Metale 46. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 47. 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 48. ex 20 01 99 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 49. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 50. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 51. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Właściciele nieruchomości samodzielnie będą dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w/w odpady zebrane w sposób selektywny. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są od mieszkańca w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 0,5 m3/zabudowę/rok. Odbiór większej ilości odpadów budowlanych odbywać się będzie w ramach indywidualnego zamówienia firmy odbierającej odpady. Zużyte opony odbierane są od mieszkańca w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 4 sztuk/zabudowę/rok. Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańca w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 200 kg / nieruchomość/rok. 4. Wymagania odnośnie ilości i rodzajów worków oraz pojemników i kontenerów dostarczanych przez Wykonawcę. a) worki do selektywnego zbierania odpadów z papieru (w zakresie gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), kolor niebieski oznaczone napisem w kolorze czarnym „PAPIER”- przewidywana ilość: 15 000 szt. - materiał – folia polietylenowa LDPE - pojemność 120 l. - wykonane z folii o grubości min. 0,060 mm, b) worki do selektywnego zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych (w zakresie gromadzenia odpadów metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe materiałowe), kolor żółty, oznaczone napisem w kolorze czarnym „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - przewidywana ilość: 45 000 szt. - materiał – folia polietylenowa LDPE, - pojemność 120 l., - wykonane z folii o grubości min. 0,060 mm, c) worki do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów ( w tym odpady zielone i odpady kuchenne z gospodarstw domowych), kolor brązowy, oznaczone napisem w kolorze białym „BIO” -przewidywana ilość: 24 700 szt. - materiał – folia polietylenowa LDPE, - pojemność 120 l., - wykonane z folii o grubości min. 0,060 mm, Powyższe dane zostały przygotowane z należytą starannością, jednak są to często wartości przybliżone. Należy to wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej. Ilość wytworzonych na terenie gminy Lubanie odpadów na terenach nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy nie jest zależna od Zamawiającego, w związku z tym faktem podane wyżej ilości worków są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do potrzeb Zamawiającego. Podane ilości worków należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki. d) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:  o pojemności minimum 1,5 m3i odpowiedniej kolorystyce: 2 szt. z napisem PAPIER (pojemnik niebieski), 3 szt. z napisem SZKŁO (pojemnik zielony), 3 szt. z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik żółty), - wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów, - posiadające czytelne oznakowanie rodzaju zbieranych odpadów, - posiadające dużą wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, - posiadające estetyczny wygląd, - posiadające atest higieniczny PZH,  o pojemności 240 l. i odpowiedniej kolorystyce: 5 szt. z napisem BIO (brązowy), 2 szt.z napisem PAPIER (niebieski), 3 szt. na odpady zmieszane,  o pojemności 120l.i odpowiedniej kolorystyce: 1 szt. z napisem PAPIER (niebieski), 1 szt. z napisem SZKŁO (zielony), 1 szt. z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (żółty), - pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego, - posiadające czytelne oznakowanie rodzaju zbieranych odpadów, - posiadające dużą wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, - posiadające estetyczny wygląd, - posiadające atest higieniczny PZH, Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Zamawiający wskaże miejsce wstawienia pojemników. OPCJONALNIE - wyposażenie PSZOK w Kucerzu w 5 szt. kontenerów typu KP -7 w wersji zakrytej, oraz 3 szt. pojemników o poj. 1100l w wersji zakrytej, posiadające dużą wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, z trwałym zabezpieczeniem antykorozyjnym, pojemniki należy dostarczyć do dnia 31 grudnia 2019r. Zamawiający wyposażył nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do zbiórki szkła 120l, popiołu 110l oraz odpadów zmieszanych 120l lub 240l. Pojemniki są własnością gminy Lubanie, oddaną w użyczenie mieszkańcom gminy Lubanie. III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2010), b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), d) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.), e) ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz.1466), f) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019r., poz. 521), g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), h) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019, poz. 919) i) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923), j) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2016 r., poz. 2167), k) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), l) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122), m) Uchwały Nr VII/81/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie. n) Uchwały Nr VII/82/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. o) uchwały Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2022 – 2017 z perspektywą na lata 2023 – 2028, p) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) q) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291); 2. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbierania bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów selektywnie zebranych i niesegregowanych (zmieszanych) przygotowanych do odebrania w pojemnikach oraz workach, wystawionych obok pojemników jak również z pergoli śmietnikowych o swobodnym dostępie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kucerzu. (Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz gospodarstw domowych, objętych usługą odbioru odpadów komunalnych). 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do dostarczania w trakcie trwania umowy właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania wybranych frakcji, które będą przekazywane mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze, w tej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane (cena worka wliczona w cenę oferty).Przy pierwszym odbiorze odpadów należy dostarczyć worki na każdą nieruchomość w ilości po 3 sztuki na każdą frakcję, oraz 4 razy w roku po 200 szt. na każdą frakcję do Urzędu Gminy Lubanie. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zaopatrzenia budynku wielorodzinnego w pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych, zaopatrzenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do segregacji odpadów, które należy dostarczyć w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy (Zamawiający wskaże miejsca ustawienia pojemników). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania pojemników i kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK. Rodzaje odpadów do odbioru z PSZOK przedstawione zostały w tabeli w pkt II ppkt 3. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb, z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemników, jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał. Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z PSZOK w terminie do 48 godz., w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania wszystkich odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy zawartej z Zamawiającym. 7. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego na skutek rozsypania odpadów w czasie ich odbioru. 8. Wykonawca zabezpieczy przewożone odpady przed wysypaniem, wyciekiem, rozwianiem w trakcie transportu. W przypadku zanieczyszczenia terenu odebranymi odpadami na trasie przejazdu wykonawca natychmiast usunie zdarzenie na własny koszt. 9. Wykonawca odbiera odpady z miejsca ustawienia pojemników, po opróżnieniu pojemników zobowiązany jest do odstawienia ich w to samo miejsce. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości możliwości odbioru odpadów (dostępu do pojemników/worków), w sytuacjach, gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest w zamkniętej części nieruchomości, do której Wykonawca nie ma dostępu (np. zamykane osłony śmietnikowe itp.) 10. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. 11. Wykonawca będzie dokonywał odbioru i transportu odpadów, z każdej nieruchomości bez względu na jej położenie i ukształtowanie terenu, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, niezależnie od powodu utrudnienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku odbioru odpadów wykonawca ustali dodatkowy termin odbioru i zawiadomi właściciela na własny koszt. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 13. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta i właściciela nieruchomości. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiania gminy o nieruchomościach, na których nie zostały odebrane odpady, ze względu na niewywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów jak również inne stwierdzone nieprawidłowości. Powiadomienie musi zawierać: - adres nieruchomości na której stwierdzono nieprawidłowości, - krótki opis zdarzenia (data, godzina, informacja opisująca nieprawidłowości) - nagranie wideo lub zdjęcia w postaci cyfrowej dokumentujące nieprawidłowości. Nagranie wideo lub zdjęcia muszą zostać wykonane w takiej jakości, by nie budząc wątpliwości pozwalały na identyfikacje nieruchomości oraz stwierdzonych nieprawidłowości, - dane pracowników, którzy stwierdzili nieprawidłowości. 15. Wykonawca jest zobowiązany przekazać w/w informacje w ciągu 2 dni roboczych po każdym dniu zbiórki odpadów w formie elektronicznej na adres: gospodarka_odpadami@lubanie.com. 16. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 17. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić szczegółowy harmonogram wywozu odpadów, a następnie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram oraz trasy wywozu odpadów komunalnych, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wykazu nieruchomości, oraz w przypadku zmian w harmonogramach lub trasach wywozu każdorazowo przedstawić Zamawiającemu projekt do akceptacji. 18. Terminy odbioru odpadów komunalnych przypadające na ostatni miesiąc obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić między 20 a 30 dniem tego miesiąca. 19. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać go do wiadomości publicznej oraz skutecznie powiadomić mieszkańców gminy poprzez dostarczenie do każdego gospodarstwa domowego ulotek zawierających harmonogram odbioru, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 20. Wykonawca będzie dostarczać sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 21. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raz na miesiąc Zamawiającemu kart przekazania odpadów, a także kwitów wagowych do instalacji komunalnych oraz innych instalacji, do których przekazuje odpady z terenu gminy Lubanie, 22. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zachowaniem zasady bliskości, o których mowa w ustawie o odpadach. 23. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. 25. W przypadku zmiany odbiorcy odpadów, Wykonawca o powyższym fakcie powiadomi zamawiającego w terminie 30 dni przed nastąpieniem zmiany. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie umowy z zarządzającym instalacją wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz podpisać stosowny aneks do umowy z Zamawiającym. 26. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii instalacji komunalnej. 27. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 28. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska, w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczania masy tych odpadów. 29. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 30. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 31. Wykonawca jest zobowiązany posiadać zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie i posiadającego zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. 32. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Lubanie zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 33. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 34. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 35. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnego dostępu do systemu pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego bieżące monitorowanie (w czasie rzeczywistym) położenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Lubanie oraz trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i miejscach wyładunku odpadów. 36. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie udostępniał Wykonawcy dane dotyczące nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości maksymalnie po 5 dniach, od dnia zgłoszenia nieruchomości oraz dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2019, poz. 701) lub posiadają zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów – spełnia/nie spełnia), b. są wpisani do rejestru działalności regulowanej gminy Lubanie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie wpisu do rejestru – spełnia/nie spełnia) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Składanych wraz z ofertą –formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 - oryginał: a) oświadczenie wykonawcy dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji - oryginał, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji - oryginał, c) upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji - oryginał, d) Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wzór zawarty w załączniku nr 1. Wypełnienie tabeli jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom - oryginał, e) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował zasobem tych podmiotów składa zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów określające w szczególności (wzór stanowi załącznik nr 6 – oryginał):  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Składane w ciągu 3 dni (bez wezwania) od dnia przekazania zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca)- oryginał. 3) Składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (min. 5 dni) - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i innych: f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach