Przetargi.pl
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II

Gmina Płoty ogłasza przetarg

 • Adres: 72310 Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 851 415 , fax. 913 851 866
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoty
  Pl. Konstytucji 3 Maja 1
  72310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 851 415, fax. 913 851 866
  REGON: 85718232420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych Gminy Płoty;parku miejskiego, koszy ulicznych, przystanków autobusowych, targowiska oraz nieruchomości niezamieszkałych odbieranie na zlecenie zamawiającego odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w Gminie Płoty; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności takich jak: 1) ustawa z dnia 2 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017r., poz. 2168 z późn. zm), 2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm), 5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn.zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm.), 6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), 7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r. Nr 104, poz. 868), 8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), 9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934), 10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), 11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), W przypadku zmian przepisów prawa Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 2) Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby min. 4 osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.: - pracownicy fizyczni i/lub kierowcy „śmieciarek”, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Wymagana liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę - min. 4 osoby Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3) Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryficach Filia Płoty rachunek bankowy nr 53 9376 0001 2009 0030 1934 0004 z dopiskiem wadium w przetargu na: „Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty ” nr ZP.271.25.2018.IM 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca może złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie i złożyć Sekretariacie Urzędu. Wówczas kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP także, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), w zakresie: - 20 01 01 – Papier i tektura - 20 01 02 – Szkło - 20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, - 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, - 20 01 39 – Tworzywa sztuczne, - 20 01 40 – Metale, - 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe - 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury - 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, - 15 01 04 – Opakowania z metali, - 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe, - 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, - 15 01 07 – Opakowania ze szkła, - 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji. - 17 02 01 – Drewno - 15 01 03 – Opakowania z drewna - 20 01 11 – Tekstylia - 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów - 20 01 10 - Odzież - 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe - 20 01 32 – Leki - 20 01 33 – Baterie i akumulatory - 16 01 03 – Zużyte opony - 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, który udowodni Zamawiającemu rzeczywisty dostęp Wykonawcy do zasobów innego podmiotu na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w szczególności dokument określający: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór przykładowego zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach