Przetargi.pl
Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądów Funkcjonalnych z obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnie dzieci pracowników Sądów

Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Małopolska 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4480002 , fax. 091 4489915
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Szczecinie
  ul. Małopolska 17 17
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4480002, fax. 091 4489915
  REGON: 00032453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądów Funkcjonalnych z obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnie dzieci pracowników Sądów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądów Funkcjonalnych z obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnie dzieci pracowników Sądów, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczenia składki za ubezpieczenie. Przewidywana liczba osób, które przystąpią do ubezpieczenia- 354 osób. Liczba ta została ustalona na podstawie obecnie zawartych umów ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na ilość pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia przez inną niż wskazana powyżej ilość pracowników, będzie zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia za strony wykonawcy. Maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy równowartości 134.000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665110005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.so.gov.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach