Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia w budynkach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.13.2022

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000514242
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w budynkach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.13.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osóbi mienia w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia 3 stycznia 2023 r. tj. od 03.01.2023 r. (od godz.16:00) do 03.01.2024 r. (do godz.16:00). W przypadku zawarcia umowy po 03.01.2023 r., umowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania, od godziny 16:00, przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach