Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia [PO VII WB 261.4.2019]

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Okopowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5288181, , fax. 081 534 97 06
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  Okopowa 2A
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5288181, , fax. 081 534 97 06
  REGON: 00000035900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.prokuratura.lublin.pl/zamowienia-publiczne,74.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia [PO VII WB 261.4.2019]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach i na terenach przyległych do budynków Prokuratur w podziale na 7 czesci zamówienia: 1) Lublinie przy ul. Okopowej 2a – całodobowo, codziennie niezależnie od dni pracy jednostki; 2) Lublinie przy ul. Chmielnej 10 – całodobowo; codziennie niezależnie od dni pracy jednostki; 3) Świdniku przy Al. Lotników Polskich 5 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00 (w poniedziałki do godz. 18:00); 4) Łukowie przy ul. Piłsudskiego 28 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00 (w poniedziałki do godz. 18:00); 5) Chełmie przy ul. Sienkiewicza 20 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00 (w poniedziałki do godz. 18:00); 6) Lubartowie przy ul. Aleje 1000-lecia 4 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00 (w poniedziałki do godz. 18:00); 7) Lublinie przy ul. Żwirki i Wigury 6 - w godzinach pracy Prokuratury tj. od 7:00 do 16:00 (w poniedziałki do godz. 18:00); w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz stałej usłudze dozoru terenu przylegajacego do budynku, realizowanej poprzez bieżące nadzorowanie ruchu pojazdów uprawnionych do parkowaniana na parkingu slużbowym oraz na terenie przylegajacym do budynku. Zamawiający nie przewiduje podłaczenia systemów elektronicznych należące do Zamawiającego do zewnętrznego centrum monitorowania należącego do Wykonawcy. 2. Szczegółowy zakres usług określony został w Załączniku Nr 8 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy. 3. Ochrona realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez pracowników ochrony pozostających w dyspozycji Wykonawcy, w zakresie i w sposób zgodny z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.) oraz Instrukcją ochrony obiektu stanowiącą Załącznik Nr 1 Umowy. 4. Od osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania ochrony w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wymaga sie: 1) niekaralności, 2) znajomości przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 3) znajomości przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 4) znajomości przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej; 5. Zgodnie z art. 29 ust 3a uPzp Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności ochrony skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiajacy nie dopuszcza dodatkowego zatrudniania w ramach realizacji niniejszego zamówienia tego samego pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności ochrony, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymogu zatrunienia ww. osob oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określa wzór umowy. 2) zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1) trwało przez cały okres realizacji zamówienia, 6. Każdorazowa zmiana składu osobowego osób skierowanych do wykonywania czynności ochrony wymaga powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny. 7. Zamawiający nie wymaga wpisania od Wykonawcy, aby osoby świadczące usługę ochrony były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez KWP. Zamawiający nie oczekuje działań grupy interwencyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do wzoru umowy- załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą Część postępowania, na którą Wykonawca zdecyduje się złożyć ofertę. 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w tym terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 3. Wadium ustala się w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), na każdą Część postępowania, na którą Wykonawca decyduje się złożyć ofertę. 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie nr konta: 78 1130 1206 0028 9139 2490 0001 z adnotacją „Wadium – PO VII WB 261.4.2019 „Ochrona osób i mienia". 7. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć treści ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją „Wadium – Ochrona osób i mienia”) 9. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Lublinie, w przetargu nieograniczonym „Ochrona osób i mienia" postępowanie nr PO VII WB 261.4.2019 10. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty o których mowa w sekcji III.4) i III.5.1) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach