Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia

KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KWIDZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KWIDZYNIE
  ul. Sportowa 6
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170272940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcsir.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka podległa jednostce samorządu terytorialnego- centrum sportu i rekreacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrona osób i mienia, która polegać będzie na dozorowaniu (fizycznej ochronie) obiektów znajdujących się na stadionie KCSiR przy ul. Sportowej 6, terenu przy ul. Topolowej w Kwidzynie oraz interwencji w przypadku zakłócenia porządku w Kompleksie Widowiskowo- Sportowym znajdującym się przy ul. Wiejskiej 1A w dni powszednie w godzinach 7:00 - 22:00.2. Zakres obowiązków:1) całodobowa ochrona Stadionu KCSiR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 oraz ochrona terenu przy ul. Topolowej w godzinach 8:00-22:00 (wszystkich dni tygodnia, włącznie ze świętami)2) reakcja w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu obiektu,3) przeciwdziałanie przypadkom wandalizmu i niszczeniu mienia,4) powiadomienie Straży Pożarnej i Policji w przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających ich interwencji,5) zapewnienie właściwego nadzoru i kontroli chronionych obiektów,6) dozór prawidłowego parkowania pojazdów samochodowych na obiektach oraz na parkingu przy Kompleksie Widowiskowo-Sportowym przy ul. Wiejskiej,7) dozór mienia i osób znajdujących się na obiektach KCSiR,8) prowadzenie na bieżąco rejestru wydarzeń na w/w obiektach,9) ujęcie sprawców przestępstwa lub wykroczenia i przekazanie Policji,10) użyczanie szatni sportowych grupom sportowym zgodnie z grafikami KCSiR11) obsługa kortów tenisowych (sprzedaż biletów z obsługą kasy fiskalnej), jak również rozliczenie dla Zamawiającego uzyskanych dziennych wpływów pieniężnych zgodnie z zapisem z kasy fiskalnej,12) wypożyczanie drobnego sprzętu sportowego,13) obsługa gospodarki kluczami,14) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego, tarasowaniu dróg i drzwi przeciwpożarowych, tarasowania dostępu do gaśnic i hydrantów,15) wykonywanie obchodów obiektu i terenu chronionego,16) w przypadkach i zdarzeniach tego wymagających wezwanie grupy interwencyjnej,17) wezwanie osób do opuszczenia obiektu lub terenu w przypadku zakłócenia porządku,18) wystawianie zestawu głośników na wyznaczone przez KCSiR imprezy rekreacyjno-sportowe,19) obsługa zraszaczy boisk piłkarskich zgodnie z bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym,20) wykonywanie drobnych prac porządkowych – utrzymanie porządku przed wejściem i w holu wejściowym budynku KCSiR w zakresie uzgadnianym na bieżąco z Zamawiającym,21) wyegzekwowanie od użytkowników skutecznego zabezpieczenia przenośnych bramek do piłki nożnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie:2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum 2 usługi tożsame, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej, przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy/ kontraktu o wartości co najmniej 80.000,00 brutto każda usługa.Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy rozumieć- budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, iż: dysponuje min. 4 osobami odpowiedzialnymi za ochronę osób i mienia, którzy posiadają min. 3 letni staż pracy jako pracownik ochrony osób i mienia oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu ich do pracy na stanowisku pracownika ochrony;3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony, jeśli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach