Przetargi.pl
Ochrona obiektu, terenu i mienia oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich i Sobowidzu.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Gdańska
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  REGON: 220517224
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkimtrabki.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektu, terenu i mienia oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich i Sobowidzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony obiektu, terenu i mienia oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich oraz oczyszczalni ścieków w Sobowidzu.Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność osoby świadczącej ochronę, w określonym miejscu i czasie, celem udaremnienia lub odparcia zamachu na mienie chronione, udaremnienie jego zaboru lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. 2.Usługa ochrony ma być świadczona :dla oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich:a) w dni od poniedziałku do piątku w godz. 16ºº - 7ºº dnia następnego;b) w soboty od 16ºº - do 8ºº dnia następnego;c) w niedzielę od 8ºº - do 7ºº w poniedziałekd) w święta i dni ustawowo wolne ochrona całodobowa.dla oczyszczalni ścieków w Sobowidzu:a) w dni od poniedziałku do piątku w godz. 15ºº - 7ºº dnia następnego;b) w soboty od 7ºº - do 7ºº w poniedziałek; c) w święta i dni ustawowo wolne ochrona całodobowa.2. Osoby dokonujące ochrony mają być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.Ochrona dla oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich ma być świadczona jednoosobowo oraz ochrona dla oczyszczalni ścieków w Sobowidzu ma być świadczona jednoosobowo z uwzględnieniem czasu pracy i godzin zgodnie z Kodeksem Pracy.Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimum 7 pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu całego zamówienia. 4. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:1) Osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,– pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jedne lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych w wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.5. Zamawiający zgodnie z art. 121 ustawy Pzp zastrzega wykonanie kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Jako kluczowe części zamówienia Zamawiający wskazuje:- Ochrona oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu. Osoby dokonujące ochrony mają być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę .Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia w tym zakresie podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuna zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :-Wykonawca musi posiadać koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,- wykonawca musi posiadać decyzję wydaną przez Urząd Wojewódzki, o przyznaniu statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej :Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 zamówienia w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegającego na świadczeniu usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektu, terenu i mienia oczyszczalni ścieków, o wartości zamówienia/ umowy nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto rocznie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku,oraz posiada minimum 7 pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku pracownika ochrony
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach