Przetargi.pl
Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Błogosławionego Czesława
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)3358357 , fax. +48(32)3358244
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Spawalnictwa
  Błogosławionego Czesława 16-18
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48(32)3358357, fax. +48(32)3358244
  REGON: 000031503
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczo-rozwojowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość poniżej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 Pzp. Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 17 280,00 zł Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2019-01-23 do godz. 09:30 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. , poz. 1804, z późn. zm. oraz 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr Bank Pekao S.A. 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 1/2019 Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa Należy dołączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium które, w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony obiektów, osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2213 ze zm.). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach