Przetargi.pl
Ochrona mienia i utrzymanie czystości obiektów Rejonu w Kluczborku GDDKiA w okresie do 03.01.2011 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona mienia i utrzymanie czystości obiektów Rejonu w Kluczborku GDDKiA w okresie do 03.01.2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia, utrzymanie czystości pomieszczeń oraz posesji obiektów Rejonu w Kluczborku GDDKiA: -Siedziba Rejonu w Kluczborku, przy ul. Dworcowej nr 2, -Siedziba Obwodu Drogowego nr 1 w Byczynie, przy ul. Poznańskiej 19, zgodnie z niżej podanymi warunkami. 1. Zakres usług obejmuje: a) ochronę mienia poza godzinami pracy Rejonu GDDKiA (na jedną zmianę 1 osoba dla każdego obiektu), oraz czynności grupy interwencyjnej Wykonawcy, b) utrzymanie czystości wewnątrz budynków, c) utrzymanie czystości terenu posesji (teren zielony, chodniki, parkingi, teren wokół budynku), w okresie letnim (m.in. grabienie liści) i zimowym (odśnieżanie, usuwanie śliskości oraz zabezpieczenie przed gołoledzią dojść pieszych zarówno na terenie posesji jak i przyległych chodników), inne prace i czynności określone w dalszej części SIWZ. 2. Zakres usług objętych zamówieniem zawarty jest w Szczegółowym opisie zamówienia (Tom III). Nadmienia się, że Zamawiający nie narzuca zakresu czynności dla poszczególnych osób lub etatów i Wykonawca zgodnie z własną koncepcją realizacji zamówienia dokona podziału obowiązków i czynności pomiędzy poszczególnych pracowników. Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy, a jakość świadczonych usług musi być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. 3. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Usługi określone w pkt. 1a) tj. ochrona mienia, w tym czynności grupy interwencyjnej, nie mogą być powierzone podwykonawcy. 4. Zapłata za wykonane usługi na każdym obiekcie następować będzie za ilość godzin ochrony oraz ryczałtowo za sprzątanie, w okresach miesięcznych. Cena ryczałtowa za ochronę mienia za godzinę i utrzymanie czystości za miesiąc powinna zawierać wszystkie czynności wymienione w Szczegółowym opisie zamówienia dotyczące utrzymania czystości. W przypadku realizacji usług w czasie niepełnego miesiąca cena zostanie przeliczona proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni, przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni. 5. Wykonawca zapewni w ramach ceny niezbędne środki do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym między innymi: odzież roboczą dla pracowników, narzędzia i środki zapewniające prawidłową eksploatację i sprawność urządzeń do sprzątania, środki do utrzymania czystości podłóg, okien, sanitariatów oraz do wyłożenia w toaletach papier toaletowy, podkłady higieniczne na deski sedesowe, ręczniki papierowe, mydło w płynie, środki dezynfekcyjne, środki zapachowe, worki na śmieci. 6. Zamawiający zabezpieczy odpowiednie pomieszczenie dla pracowników realizujących zamówienie w obiekcie, Wykonawca wyposaży to pomieszczenie w odpowiednie sprzęty. Pomieszczenie to wykorzystywane będzie również na narzędzia i środki czystości. Zamawiający zapewnia zimowe utrzymanie dróg i parkingów w ramach zimowego utrzymania dróg. 7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500.000 zł oraz decyzję, o której mowa w pkt 3. 8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców za wyjątkiem usługi określonej w pkt 1a) tj. ochrony mienia i osób, w tym grupy interwencyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy - nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach