Przetargi.pl
Ochrona mienia i imprez oraz monitoring obiektów OSRiR w Kaliszu

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7573267 w. 39
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
  ul. Łódzka 19-29 19-29
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7573267 w. 39
  REGON: 00033070800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona mienia i imprez oraz monitoring obiektów OSRiR w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Profesjonalna ochrona obiektów i mienia OSRiR: a. ochrona obiektu i mienia przy ul. Wał Matejki 2-4 przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 20.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: wielofunkcyjny pawilon zaplecza wraz z trybunami, boisko piłkarskie główne i treningowe, tor kolarski oraz bezpośrednie otoczenie w/w obiektów b. ochrona obiektów i mienia przy ul. H. Sawickiej 22-24 przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu Hali Arena, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 22.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: hala widowiskowo-sportowa Arena wraz z przyległymi parkingami i budynkiem stacji transformatorowej. Zamawiający może zmienić czas ochrony po wcześniejszym powiadomieniu. W szczególnych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony wskazanych dodatkowo przez Zamawiającego obiektów i mienia należącego do OSRiR. Powiadomienie o terminie i zakresie ochrony Zamawiający przekaże telefonicznie z minimum 7 dniowym uprzedzeniem. 2. Ochrona imprez sportowych, estradowych oraz plenerowych organizowanych przez OSRiR w 2011 roku. Zakres ochrony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Terminy imprez podawane będą z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, a kierujący zabezpieczeniem imprezy przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz muszą posiadać wiedzę z zakresu obsługi systemu rejestracji wizji i fonii zainstalowanego w obiekcie, na który składa się zestaw rejestratorów i kamer statycznych oraz obrotowych rejestrujących obraz wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. 3. Monitorowanie i konserwacja istniejących w OSRiR systemów sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektów przy ul. Łódzkiej 19 (hala sportowa z bieżnią tartanową oraz łącznikiem i budynek administracyjny), obiektów ul. Wał Matejki 2-4 oraz hali widowiskowo-sportowej ul. Łódzka 29 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy, w godzinach nocnych. 4.Monitorowanie i konserwacja istniejącego w OSRiR systemu sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektu hali widowiskowo-sportowej Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy w godzinach nocnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach