Przetargi.pl
Instalacja i konfiguracja systemu transmisji danych pomiędzy stanowiskami dyspozytorów medycznych i stanowiskiem lekarza koordynatora ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja i konfiguracja systemu transmisji danych pomiędzy stanowiskami dyspozytorów medycznych i stanowiskiem lekarza koordynatora ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest instalacja i konfiguracja systemu transmisji danych pomiędzy stanowiskami dyspozytorów medycznych i stanowiskiem lekarza koordynatora ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego. 1. Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów: a) łącze głosowe umożliwiające obsługę numeru alarmowego 999 w lokalizacji Poznań ul. Wiśniowa 13a, b) sieć VPN zrealizowana poza Internetem w lokalizacjach podanych poniżej, c) instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej IP PABX wraz z rejestratorem rozmów w lokalizacji Poznań Al. Niepodległości 16/18 bud. C III piętro, d) instalacja i konfiguracja 50 aparatów telefonicznych IP, w tym 10 aparatów telefonicznych z videokamerą, e) instalacja i konfiguracja urządzeń LAN zasilających telefony IP. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezpłatnie przedmiot zamówienia na okres 7 miesięcy (od 1 stycznia do 31 lipca 2011 r.), do pełnego wykorzystania i testowania przez Zamawiającego. Łącza głosowe Doprowadzenie do lokalizacji Poznań ul. Wiśniowa 13a łącza pozwalającego na prowadzenie jednocześnie 30 rozmów telefonicznych. Łącze powinno być dostarczone poprzez medium kablowe lub światłowodowe. Wykonawca zagwarantuje czas usunięcia awarii łącza wynoszący nie więcej niż 4 godziny od momentu pisemnego zgłoszenia 24/7/365. Wykaz lokalizacji VPN: Poznań - ul. Wiśniowa 13a Poznań - al. Niepodległości 16/18 Piła - ul. Moniuszki 1 Konin - ul. Przemysłowa 7 Kalisz - ul. Nowy Świat 42/44 Leszno - ul. Okrężna 19 Wykonawca zagwarantuje możliwość obsługi numeru alarmowego 999 na zestawionym łączu w lokalizacji Poznań ul. Wiśniowa 13a. Zamawiający nie dopuszcza: a) świadczenia usługi z wykorzystaniem Internetu, b) wykorzystania łączy radiowych, c) ograniczania liczby kanałów rozmownych poniżej 30. Sieć VPN Wykonawca zestawi i skonfiguruje sieć VPN z następującymi lokalizacjami: Poznań - ul. Wiśniowa 13a Poznań - al. Niepodległości 16/18 - lokalizacja Centralna Piła - ul. Moniuszki 1 Konin - ul. Przemysłowa 7 Kalisz - ul. Nowy Świat 42/44 Leszno - ul. Okrężna 19 Sieć VPN nie może być realizowana na bazie sieci publicznej Internet (zarówno w całości lub w części rozwiązania) oraz nie może mieć dostępu do Internetu poprzez bramę Internetową zarówno w sieci VPN jak i w lokalizacjach. Parametry połączeń. Łącza podstawowe: a) łącza realizowane drogą kablową, b) co najmniej jedno łącze na terenie Poznania zrealizowane poprzez medium światłowodowe, c) brak limitów związanych z ilością przesyłanych danych oraz z ograniczeniem usług - w szczególności komunikacji TCP/IP, d) komunikacja między urządzeniami w poszczególnych lokalizacjach powinna wykorzystywać adresy IP zgodnie z pulą określoną w dokumencie RFC1918. Szczegółowe informacje zostaną podane w momencie wdrożenia, e) stworzona sieć VPN powinna umożliwić wskazanie 5 klas QoS w tym 2 klasy dla usług RT. Sposób realizacji QoS zostanie podany w momencie wdrożenia systemu, f) urządzenia sieciowe powinny być wyposażone w interfejs pozwalający na podłączenie 30 kanałowych łącz głosowych. Przepustowość łączy: Poznań - ul. Wiśniowa 13a => 4 Mb/s Poznań - al. Niepodległości 16/18 => 4 Mb/s Piła - ul. Moniuszki 1 => 4 Mb/s Konin - ul. Przemysłowa 7 => 4 Mb/s Kalisz - ul. Nowy Świat 42/44 => 4 Mb/s Leszno - ul. Okrężna 19 => 4 Mb/s Podane przepustowości łączy powinny być gwarantowane przez Wykonawcę. Czas reakcji w przypadku uszkodzenia łącza 30 min. od momentu zgłoszenia (Tel. Potwierdzone fax). Czas usunięcia uszkodzenia maksymalnie 4 godziny 24/7/366. Wszystkie łącza muszą być realizowane przez jednego operatora. Wykonawca w formie pisemnej potwierdzi możliwość dwukrotnego zwiększenia pasma IP łączy podstawowych. LAN Zamawiający zainstaluje, i skonfiguruje urządzenia typu switch (przełącznik sieciowy). Urządzenia winny być wyposażone w porty WAN/LAN zgodne ze standardem Ethernet 802.3 i działające w oparciu o protokół IP. Urządzenia powinny pozwalać na podłączenie stanowisk we wskazanych lokalizacjach do sieci WAN oraz posiadać funkcje PoE. Minimalna liczba portów: Poznań - ul. Wiśniowa 13a => 10 portów Poznań - al. Niepodległości 16/18 => 10 portów Piła - ul. Moniuszki 1 => 5 portów Konin - ul. Przemysłowa 7 => 5 portów Kalisz - ul. Nowy Świat 42/44 => 5 portów Leszno - ul. Okrężna 19 => 5 portów PABX Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Zamawiającemu centralę telefoniczną IP. Miejsce instalacji centrali: Poznań al. Niepodległości 16/18. Wykonawca uruchomi system telefonii i przez okres wynikający z umowy będzie zarządzał i usuwał uszkodzenia wszystkich elementów systemów. Wykonawca zobowiązuje się do rekonfiguracji systemu na żądanie Zamawiającego. Telefony IP Wykonawca dostarczy 50 telefonów IP zasilanych, poprzez PoE. Telefony powinny pozwalać na szybkie wykonywanie połączeń zarówno wewnątrz sieci VPN jak i do sieci PSTN. Szybkie wykonywanie połączeń oznacza przypisanie, co najmniej 10 numerów do klawiszy telefonu. 10 telefonów powinno posiadać videokamery pozwalające na prowadzenie rozmów video. Wykonawca dostarczy wraz systemem 10 aplikacji pozwalających na prowadzenie rozmów video. Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia telefonów zostaną podane w momencie wdrożenia, Usługi dodatkowe Wykonawca przeszkoli 3 wskazane osoby w zakresie administracji uruchomionego systemu telefonii PABX.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach