Przetargi.pl
Ochrona fizyczna obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego "Leśnik" w Sopocie przy ul. 23 Marca 105

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT" ogłasza przetarg

 • Adres: 81-756 Sopot, Bolesława Chrobrego 6/8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585516331
 • Data zamieszczenia: 2023-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO SOPOT"
  Bolesława Chrobrego 6/8
  81-756 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585516331
  REGON: 000308235
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lesnik.sanatoria.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego "Leśnik" w Sopocie przy ul. 23 Marca 105
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest; „Ochrona fizyczna obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie przy ul. 23 Marca 105”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunkidotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów:posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach